Visa allt om Skultuna Metallsvets AB
Visa allt om Skultuna Metallsvets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 016 6 765 8 644 11 609 9 238 10 935 12 413 13 134 12 781 11 494
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -532 -503 -35 2 291 1 380 772 692 1 079 505 240
Resultat efter finansnetto -538 -512 -37 2 289 1 389 755 662 1 042 428 512
Årets resultat 35 3 254 1 321 747 402 357 737 313 506
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 805 944 1 104 806 916 1 170 1 329 1 542 1 605 1 641
Omsättningstillgångar 1 871 2 184 3 236 5 327 3 620 3 355 3 425 3 613 3 502 3 390
Tillgångar 2 677 3 128 4 341 6 133 4 536 4 524 4 754 5 155 5 107 5 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 467 1 432 1 429 2 675 1 954 2 132 2 179 2 273 1 986 2 123
Obeskattade reserver 325 912 1 434 1 811 1 228 869 672 502 466 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 91 244 397 550 425
Kortfristiga skulder 884 783 1 477 1 647 1 354 1 432 1 658 1 983 2 105 1 995
Skulder och eget kapital 2 677 3 128 4 341 6 133 4 536 4 524 4 754 5 155 5 107 5 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 383 1 412 1 259 1 347
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 499 3 016 2 952 2 603 286 2 159 2 311 2 227 1 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 103 1 195 1 146 1 064 1 189 1 478 1 468 1 469 1 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 600 0 450 450 450 300
Omsättning 7 016 6 765 8 644 11 609 9 238 10 935 12 413 13 134 12 781 11 494
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 8 8 7 8 10 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 1 128 1 081 1 451 1 320 1 367 1 241 1 194 1 162 1 277
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 636 539 526 541 526 516 485 465 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -393 -342 118 2 401 1 533 1 002 943 1 340 758 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,71% -21,74% -25,54% 25,67% -15,52% -11,91% -5,49% 2,76% 11,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,87% -16,08% -0,69% 37,42% 30,82% 17,18% 14,56% 20,93% 9,97% 10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,58% -7,44% -0,35% 19,77% 15,13% 7,11% 5,57% 8,22% 3,98% 4,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,36% 72,06% 61,74% 65,05% 68,21% 63,32% 61,82% 61,38% 56,81% 57,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,07% 20,71% 20,35% 31,70% 24,53% 17,59% 14,24% 12,41% 10,93% 12,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,27% 68,52% 58,69% 66,65% 63,03% 61,28% 56,25% 51,27% 45,46% 49,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,75% 150,70% 116,18% 226,96% 173,26% 165,85% 120,93% 115,58% 102,90% 105,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...