Visa allt om BIBBO Hotelldata AB
Visa allt om BIBBO Hotelldata AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 618 11 410 8 940 8 423 8 725 8 612 9 318 7 416 7 867 7 825
Övrig omsättning - - - - - 46 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 451 4 283 2 240 2 704 1 562 1 838 978 -291 116 1 629
Resultat efter finansnetto 5 302 5 254 5 739 4 947 2 227 992 341 -19 387 1 801
Årets resultat 3 118 3 018 3 349 3 014 1 708 611 259 44 382 1 313
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 854 29 803 30 827 27 180 17 034 18 452 366 7 466 7 468 34
Omsättningstillgångar 11 406 7 938 7 540 5 241 8 327 1 746 16 610 6 563 4 612 9 912
Tillgångar 45 260 37 741 38 367 32 421 25 361 20 198 16 977 14 029 12 081 9 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 164 14 047 11 029 9 624 6 610 4 902 4 291 4 032 3 989 3 607
Obeskattade reserver 5 549 4 240 2 893 1 453 290 0 0 0 93 251
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 320 19 454 24 445 21 344 18 461 15 296 12 686 9 997 8 000 6 089
Skulder och eget kapital 45 260 37 741 38 367 32 421 25 361 20 198 16 977 14 029 12 081 9 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 211 2 271 1 731 2 167 2 074 3 098 3 097 3 541 2 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 0 775 821 636 766 755 1 202 1 221 1 334 935
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 618 11 410 8 940 8 423 8 725 8 658 9 318 7 416 7 867 7 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 6 7 8 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 770 1 902 1 490 1 685 1 454 1 230 1 165 824 983 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 504 519 476 496 417 540 496 632 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 544 4 393 2 368 2 793 1 650 1 917 1 055 -268 127 1 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,94% 27,63% 6,14% -3,46% 1,31% -7,58% 25,65% -5,73% 0,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,14% 14,49% 15,64% 15,91% 12,42% 10,82% 7,54% 0,81% 4,12% 18,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,73% 47,93% 67,13% 61,23% 36,11% 25,38% 13,74% 1,52% 6,33% 24,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,99% -100,93% -189,09% -191,18% -116,15% -157,34% 42,11% -46,31% -43,07% 48,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,49% 45,98% 34,63% 33,18% 26,91% 24,27% 25,28% 28,74% 33,57% 38,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 864,09% 40,80% 30,84% 24,55% 45,11% 11,41% 130,93% 65,65% 57,65% 162,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...