Visa allt om GE-Track i Vindeln Aktiebolag
Visa allt om GE-Track i Vindeln Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 330 196 544 841 1 968 2 037 1 642 3 202 3 009 2 555
Övrig omsättning - 145 1 - 25 - - - 5 94
Rörelseresultat (EBIT) 45 91 84 126 411 539 75 214 7 -436
Resultat efter finansnetto 44 99 119 124 407 526 59 205 -31 -465
Årets resultat 111 77 98 83 207 307 71 113 -31 19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 16 27 588 499 335 12 18 453 1 053
Omsättningstillgångar 390 550 647 609 701 678 648 632 452 304
Tillgångar 390 566 674 1 197 1 200 1 013 660 649 906 1 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 333 456 659 715 508 351 305 193 224
Obeskattade reserver 110 210 210 210 210 100 0 45 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 13 0 168 46 45 8 16 190 274
Kortfristiga skulder 28 10 8 161 228 359 301 284 524 860
Skulder och eget kapital 390 566 674 1 197 1 200 1 013 660 649 906 1 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 81 297 319 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 116 263 462 354 358 298 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 31 87 150 136 270 289 276
Utdelning till aktieägare 100 150 200 300 140 0 50 25 0 0
Omsättning 330 341 545 841 1 993 2 037 1 642 3 202 3 014 2 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 544 841 1 968 1 019 821 1 601 1 003 852
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 167 385 316 295 471 306 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 102 95 137 421 546 80 650 602 360
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 68,37% -63,97% -35,32% -57,27% -3,39% 24,06% -48,72% 6,41% 17,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,54% 17,67% 17,95% 10,53% 34,25% 53,70% 11,36% 32,97% 0,88% -29,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,64% 51,02% 22,24% 14,98% 20,88% 26,71% 4,57% 6,68% 0,27% -15,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,18% 59,32% 59,10%
Rörelsekapital/omsättning 109,70% 275,51% 117,46% 53,27% 24,03% 15,66% 21,13% 10,87% -2,39% -21,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,95% 87,77% 91,96% 67,98% 72,48% 57,42% 53,18% 51,99% 21,30% 16,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 392,86% 5 500,00% 8 087,50% 378,26% 307,46% 188,86% 215,28% 222,54% 86,26% 35,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...