Visa allt om V.S. VisitSweden AB
Visa allt om V.S. VisitSweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 227 472 269 066 254 344 244 541 253 864 281 818 281 967 264 107 196 701 175 228
Övrig omsättning 26 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 302 -13 242 8 691 1 184 588 -7 633 -8 383 17 942 2 040 -1 299
Resultat efter finansnetto -2 432 -13 384 8 598 870 346 -7 364 -7 743 17 927 2 036 -332
Årets resultat -2 751 -13 671 8 280 746 110 -7 636 -7 987 17 707 1 814 -441
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 317 3 000 2 340 4 818 4 926 5 485 4 396 4 066 3 479 4 669
Omsättningstillgångar 56 677 88 650 70 474 78 299 61 839 87 037 90 000 94 772 60 289 58 228
Tillgångar 58 994 91 650 72 814 83 117 66 765 92 522 94 396 98 838 63 768 62 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 764 20 316 33 798 25 744 24 730 24 569 32 275 40 256 22 769 20 994
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 554 460 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 230 70 780 38 556 57 373 42 035 67 953 62 121 58 582 40 999 41 903
Skulder och eget kapital 58 994 91 650 72 814 83 117 66 765 92 522 94 396 98 838 63 768 62 897
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 236 4 343 1 738 1 761 1 750 1 714 1 631 1 536 1 558 1 453
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 539 49 328 45 269 44 884 43 861 48 155 22 289 37 547 35 129 30 146
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 724 17 946 14 355 14 721 14 848 15 983 14 177 13 015 11 540 10 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 227 498 269 066 254 344 244 541 253 864 281 818 281 967 264 107 196 701 175 228
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 77 82 75 81 88 88 81 71 66 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 954 3 281 3 391 3 019 2 885 3 202 3 481 3 720 2 980 3 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 911 904 867 789 682 748 710 740 731 767
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 573 -11 481 11 346 3 338 1 697 -6 782 27 606 19 442 3 508 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,46% 5,79% 4,01% -3,67% -9,92% -0,05% 6,76% 34,27% 12,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,90% -14,44% 11,98% 1,62% 0,57% -7,81% -8,06% 18,46% 3,53% -0,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,01% -4,92% 3,43% 0,55% 0,15% -2,56% -2,70% 6,91% 1,14% -0,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 39,13% 38,11%
Rörelsekapital/omsättning 6,79% 6,64% 12,55% 8,56% 7,80% 6,77% 9,89% 13,70% 9,81% 9,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,11% 22,17% 46,42% 30,97% 37,04% 26,55% 34,19% 40,73% 35,71% 33,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,47% 125,25% 182,78% 136,47% 147,11% 128,08% 144,88% 161,78% 147,05% 138,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 164 116 172 764 175 759 166 067 188 488 185 591 200 204 196 895 145 969 138 436
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 970 -14 130 7 850 370 -69 -8 304 -9 055 17 335 1 599 -1 411
Resultat efter finansnetto -3 100 -14 255 7 756 82 -342 -8 084 -8 486 17 303 1 518 -524
Årets resultat -3 188 -14 269 7 756 82 -342 -8 084 -8 486 17 303 1 518 -524
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 068 2 690 2 675 5 344 5 150 5 372 4 105 3 902 3 985 4 967
Omsättningstillgångar 34 104 43 408 44 202 38 055 40 751 51 156 52 992 68 030 42 863 45 586
Tillgångar 36 172 46 098 46 877 43 399 45 901 56 528 57 097 71 932 46 848 50 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 406 15 594 29 863 22 107 22 025 22 367 30 451 38 937 21 633 20 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 554 460 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 766 29 950 16 554 21 292 23 876 34 161 26 646 32 995 25 215 30 438
Skulder och eget kapital 36 172 46 098 46 877 43 399 45 901 56 528 57 097 71 932 46 848 50 553
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 236 4 343 1 738 1 761 1 750 1 714 1 631 1 537 1 558 1 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 148 22 719 20 608 21 849 23 481 26 738 22 289 20 828 18 863 17 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 386 13 180 10 492 10 868 11 341 12 265 10 898 10 396 9 025 10 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 164 116 172 764 175 759 166 067 188 488 185 591 200 204 196 895 145 969 138 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 42 40 30 45 50 46 42 40 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 908 4 113 4 394 5 536 4 189 3 712 4 352 4 688 3 649 4 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 969 991 859 1 208 793 814 757 780 736 799
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 348 -12 427 10 409 2 335 693 -7 844 -7 705 18 513 2 801 -284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,01% -1,70% 5,84% -11,90% 1,56% -7,30% 1,68% 34,89% 5,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,21% -30,63% 16,80% 0,36% -0,72% -14,07% -14,62% 24,43% 3,64% -0,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,81% -8,17% 4,48% 0,09% -0,18% -4,29% -4,17% 8,93% 1,17% -0,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,35% 33,07%
Rörelsekapital/omsättning 6,30% 7,79% 15,73% 10,09% 8,95% 9,16% 13,16% 17,79% 12,09% 10,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,30% 33,83% 63,71% 50,94% 47,98% 39,57% 53,33% 54,13% 46,18% 39,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,50% 144,93% 267,02% 178,73% 170,68% 149,75% 198,87% 206,18% 169,99% 149,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...