Visa allt om Energi Reklambyrå AB
Visa allt om Energi Reklambyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 573 905 1 057 1 306 2 749 3 830 4 054 5 015 4 784 4 394
Övrig omsättning - - - - 29 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 262 -231 -56 23 474 748 1 227 403 1 066
Resultat efter finansnetto 100 276 -219 -43 57 496 635 1 255 435 1 066
Årets resultat 256 298 3 161 126 394 340 674 340 580
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 24 33 42 0 696 696 1 453 1 350 1 245
Omsättningstillgångar 528 1 509 1 391 2 157 2 344 2 598 2 956 2 617 2 267 1 477
Tillgångar 543 1 534 1 424 2 199 2 344 3 294 3 652 4 070 3 617 2 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 1 196 898 895 734 1 608 1 565 1 725 1 350 1 311
Obeskattade reserver 0 229 336 561 825 943 993 878 575 627
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 109 190 743 786 743 1 095 1 467 1 691 785
Skulder och eget kapital 543 1 534 1 424 2 199 2 344 3 294 3 652 4 070 3 617 2 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 782 575 598 972 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 108 84 466 452 772 151 115 123 226 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 49 130 280 278 380 442 708 483 766 338
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 1 000 350 500 300 300
Omsättning 573 905 1 057 1 306 2 778 3 830 4 054 5 015 4 784 4 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 287 453 352 435 916 1 277 1 351 1 672 1 595 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 82 117 257 249 394 470 459 433 684 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 271 -222 -55 23 474 748 1 227 406 1 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,69% -14,38% -19,07% -52,49% -28,22% -5,53% -19,16% 4,83% 8,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,42% 17,99% -15,24% -1,96% 2,43% 15,09% 20,54% 30,91% 12,03% 39,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,45% 30,50% -20,53% -3,29% 2,07% 12,98% 18,50% 25,08% 9,09% 24,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,76% 154,70% 113,62% 108,27% 56,68% 48,43% 45,91% 22,93% 12,04% 15,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,07% 89,61% 81,47% 59,50% 57,25% 69,91% 62,89% 57,92% 48,77% 64,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,57% 1 384,40% 732,11% 290,31% 298,22% 349,66% 269,95% 178,39% 134,06% 188,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...