Visa allt om Plåtkompaniet Norling AB
Visa allt om Plåtkompaniet Norling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 227 44 285 40 592 30 672 38 037 28 640 22 975 24 161 22 498 19 156
Övrig omsättning 452 1 090 - - - 631 9 18 7 17
Rörelseresultat (EBIT) 121 3 879 3 237 1 127 2 784 3 241 698 1 787 1 436 814
Resultat efter finansnetto 47 3 813 3 186 1 007 2 708 3 007 506 1 519 1 098 420
Årets resultat 1 376 1 985 1 570 280 1 254 1 660 423 814 665 184
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 025 5 091 2 963 2 058 2 221 1 461 1 388 730 784 958
Omsättningstillgångar 8 835 11 092 9 004 8 374 8 753 7 771 6 000 6 014 5 489 5 286
Tillgångar 13 859 16 183 11 967 10 432 10 973 9 232 7 388 6 744 6 273 6 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 338 3 462 2 727 2 557 2 777 2 523 1 213 1 290 875 311
Obeskattade reserver 2 400 4 465 3 375 2 403 2 213 1 295 577 703 330 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 204 588 149 839 376 0 0 1 431 1 504 1 734
Kortfristiga skulder 4 918 7 668 5 716 4 633 5 607 5 413 5 597 3 320 3 564 4 030
Skulder och eget kapital 13 859 16 183 11 967 10 432 10 973 9 232 7 388 6 744 6 273 6 244
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 380 1 143 863 1 088 889
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 12 531 12 759 11 380 10 918 7 402 6 552 6 304 5 825 5 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 281 3 583 3 227 3 233 2 596 2 319 2 080 2 326 2 208
Utdelning till aktieägare 600 1 100 1 100 200 500 500 250 400 400 100
Omsättning 37 679 45 375 40 592 30 672 38 037 29 271 22 984 24 179 22 505 19 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 36 37 34 33 28 22 21 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 980 1 230 1 097 902 1 153 1 023 1 044 1 151 1 125 1 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 473 451 441 437 417 473 450 476 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 839 4 469 3 499 1 400 2 951 3 389 905 2 028 1 679 1 039
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,94% 9,10% 32,34% -19,36% 32,81% 24,66% -4,91% 7,39% 17,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,96% 23,98% 27,07% 10,80% 25,37% 35,11% 9,46% 26,50% 22,91% 13,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,36% 8,76% 7,98% 3,67% 7,32% 11,32% 3,04% 7,40% 6,39% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,59% 61,47% 100,00% 100,00% 100,00% 66,05% 66,57% 61,99% 63,96% 62,50%
Rörelsekapital/omsättning 10,52% 7,73% 8,10% 12,20% 8,27% 8,23% 1,75% 11,15% 8,56% 6,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,59% 42,91% 44,79% 42,48% 40,17% 37,67% 22,17% 26,81% 17,74% 6,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,19% 125,67% 135,22% 159,64% 140,91% 129,50% 92,55% 167,98% 131,87% 106,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...