Visa allt om Lindblad Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Lindblad Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 622 16 480 17 742 17 674 15 113 13 500 15 561 15 018 13 241 12 069
Övrig omsättning 277 267 293 276 295 322 271 256 282 125
Rörelseresultat (EBIT) 1 111 634 286 546 753 -106 1 007 704 -410 -553
Resultat efter finansnetto 1 068 515 18 37 483 -343 707 232 -806 -636
Årets resultat 1 068 515 18 37 483 -343 707 232 -806 -636
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 542 6 672 6 502 6 519 6 836 7 171 7 335 7 853 3 407 2 078
Omsättningstillgångar 3 914 3 989 4 192 3 833 3 920 3 266 3 354 3 355 3 375 2 942
Tillgångar 10 456 10 661 10 694 10 352 10 757 10 437 10 689 11 209 6 782 5 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 140 2 072 1 557 1 539 1 502 1 019 1 362 655 -4 082 -3 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 460 6 056 4 070 3 436 4 524 4 867 4 159 5 286 5 425 3 579
Kortfristiga skulder 2 857 2 533 5 067 5 377 4 731 4 551 5 168 5 268 5 438 4 717
Skulder och eget kapital 10 456 10 661 10 694 10 352 10 757 10 437 10 689 11 209 6 782 5 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 360 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 466 519 609 645 611 231 181 142 152 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 166 196 196 195 194 193 199 201 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 899 16 747 18 035 17 950 15 408 13 822 15 832 15 274 13 523 12 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 874 5 493 5 914 5 891 5 038 4 500 5 187 5 006 4 414 4 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 216 232 272 284 272 264 247 236 239 247
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 380 903 539 805 1 012 170 1 260 842 -249 -373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,93% -7,11% 0,38% 16,95% 11,95% -13,24% 3,62% 13,42% 9,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,92% 7,59% 3,48% 6,04% 7,90% -0,10% 10,01% 6,85% -4,31% -5,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,07% 4,91% 2,10% 3,54% 5,62% -0,07% 6,88% 5,11% -2,21% -2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,17% 14,98% 11,52% 14,91% 15,73% 12,57% 17,15% 14,41% 9,08% 10,01%
Rörelsekapital/omsättning 6,00% 8,83% -4,93% -8,74% -5,37% -9,52% -11,66% -12,74% -15,58% -14,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,03% 19,44% 14,56% 14,87% 13,96% 9,76% 12,74% 5,84% -60,19% -65,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,38% 47,10% 25,34% 8,76% 16,70% 20,37% 19,35% 7,99% 10,92% 11,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...