Visa allt om Fru Olsson i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Fru Olsson i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 388 18 555 16 287 14 484 16 153 18 718 17 252 14 753 15 327 15 097
Övrig omsättning 110 244 450 328 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 480 752 978 1 477 1 344 1 237 1 981 1 212 1 137 570
Resultat efter finansnetto 456 1 197 1 001 1 610 1 421 1 249 2 013 1 279 1 222 634
Årets resultat 356 1 057 405 1 069 867 1 182 1 425 935 854 501
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 523 1 531 1 577 2 299 224 320 206 168 185 196
Omsättningstillgångar 6 425 6 657 5 780 6 099 7 980 8 426 8 375 7 066 6 212 5 266
Tillgångar 7 948 8 188 7 358 8 398 8 204 8 747 8 581 7 234 6 398 5 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 287 3 131 2 074 1 669 3 360 2 494 2 594 2 203 2 364 1 510
Obeskattade reserver 1 237 1 250 1 297 1 578 1 363 1 135 1 525 1 449 1 462 1 463
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 424 3 807 3 986 5 151 3 480 5 118 4 462 3 582 2 572 2 489
Skulder och eget kapital 7 948 8 188 7 358 8 398 8 204 8 747 8 581 7 234 6 398 5 461
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 10 588 9 290 7 776 8 696 9 997 8 100 7 062 7 288 7 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 297 2 609 2 371 2 561 2 828 2 100 2 007 2 384 2 670
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 2 760 0 0 0 200 0
Omsättning 18 498 18 799 16 737 14 812 16 153 18 718 17 252 14 753 15 327 15 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 39 35 30 33 34 31 32 34 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 471 476 465 483 489 551 557 461 451 431
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 359 344 341 334 379 333 286 286 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 799 1 043 1 540 1 440 1 333 2 048 1 257 1 198 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,90% 13,93% 12,45% -10,33% -13,70% 8,50% 16,94% -3,75% 1,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,08% 14,83% 13,88% 19,18% 17,36% 14,70% 23,48% 17,69% 19,33% 11,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,63% 6,54% 6,27% 11,12% 8,82% 6,87% 11,68% 8,68% 8,07% 4,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,89% 99,83% 99,14% 99,43% 99,67% 99,16% 97,18% 96,98% 97,17% 97,24%
Rörelsekapital/omsättning 16,32% 15,36% 11,01% 6,55% 27,86% 17,67% 22,68% 23,62% 23,75% 18,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,50% 50,15% 41,94% 34,53% 53,20% 38,08% 43,33% 45,22% 53,40% 46,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,34% 171,79% 142,55% 114,23% 220,72% 158,42% 177,79% 197,26% 241,52% 211,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...