Visa allt om Frontpac AB
Visa allt om Frontpac AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 172 933 160 380 163 724 156 962 153 601 151 424 170 259
Övrig omsättning 526 3 167 1 166 1 503 2 616 1 671 2 357
Rörelseresultat (EBIT) 9 970 -5 594 3 651 1 939 -10 115 -11 849 -36 145
Resultat efter finansnetto 8 048 -6 888 1 735 1 124 -10 130 -12 266 -15 720
Årets resultat 7 631 24 288 3 738 1 662 1 614 2 533 -16 329
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 560 49 834 32 357 16 280 17 380 16 721 24 381
Omsättningstillgångar 68 727 94 902 83 968 81 572 73 474 65 829 89 633
Tillgångar 120 287 144 736 116 325 97 852 90 854 82 550 114 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 602 60 928 60 203 56 025 54 334 52 746 50 284
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 238 600 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 470 27 595 11 064 2 180 299 0 4 827
Kortfristiga skulder 47 977 55 613 45 058 39 647 36 221 29 804 58 903
Skulder och eget kapital 120 287 144 736 116 325 97 852 90 854 82 550 114 014
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 596 1 603 1 598 1 700 1 589 1 102 1 804
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 35 641 35 854 33 876 34 595 38 419 38 832 38 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 14 593 14 390 13 050 13 494 14 719 14 747 13 667
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 173 459 163 547 164 890 158 465 156 217 153 095 172 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 97 97 99 104 115 128 125
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 783 1 653 1 654 1 509 1 336 1 183 1 362
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 543 497 484 481 434 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 395 1 248 9 719 5 459 -7 317 -7 600 -4 082
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,83% -2,04% 4,31% 2,19% 1,44% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,34% -3,62% 3,24% 2,09% -10,34% -14,00% -11,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,80% -3,26% 2,30% 1,30% -6,11% -7,63% -7,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,13% 49,58% 53,46% 53,83% 51,94% 56,47% 47,33%
Rörelsekapital/omsättning 12,00% 24,50% 23,77% 26,71% 24,25% 23,79% 18,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,74% 42,10% 51,75% 57,25% 59,80% 63,90% 44,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,41% 125,00% 140,80% 150,95% 144,06% 146,85% 97,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 172 757 160 380 163 724 156 962 153 601 147 670 140 082 117 872 172 157 201 528
Övrig omsättning 526 3 167 1 166 1 508 2 596 1 661 1 609 1 884 2 172 849
Rörelseresultat (EBIT) 8 844 -6 693 2 601 -184 -12 564 -15 026 -44 198 -12 544 4 307 5 690
Resultat efter finansnetto 7 482 -7 863 1 725 -989 -13 114 -15 626 -41 510 -13 711 4 949 4 770
Årets resultat 279 23 525 3 725 -1 -637 2 -31 759 -5 090 4 011 1 199
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 520 41 159 21 852 16 310 18 922 22 341 54 615 22 879 28 262 27 181
Omsättningstillgångar 68 292 94 702 83 569 81 248 73 342 64 879 70 531 65 475 87 169 109 218
Tillgångar 112 812 135 861 105 421 97 558 92 264 87 220 125 146 88 354 115 431 136 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 301 60 022 60 022 56 297 56 298 56 297 56 295 29 683 29 683 30 584
Obeskattade reserver 8 859 0 0 0 0 0 0 5 631 12 474 12 474
Avsättningar (tkr) 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 182 22 359 3 308 1 950 0 0 4 579 0 9 000 15 733
Kortfristiga skulder 46 470 52 880 42 091 39 311 35 966 30 923 64 272 53 040 64 274 77 608
Skulder och eget kapital 112 812 135 861 105 421 97 558 92 264 87 220 125 146 88 354 115 431 136 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 596 1 603 1 598 1 700 1 589 1 102 1 344 657 772 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 34 638 34 294 32 387 32 737 35 641 35 324 30 466 22 831 29 467 32 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 14 524 14 315 12 977 13 401 14 567 14 342 11 820 9 169 10 628 12 488
Utdelning till aktieägare 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
Omsättning 173 283 163 547 164 890 158 470 156 197 149 331 141 691 119 756 174 329 202 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 95 97 101 111 122 102 94 128 147
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 800 1 688 1 688 1 554 1 384 1 210 1 373 1 254 1 345 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 534 491 479 472 423 435 353 321 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 047 -1 982 6 612 5 273 -7 439 -7 590 -16 415 -6 285 10 382 11 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,72% -2,04% 4,31% 2,19% 4,02% 5,42% 18,84% -31,53% -14,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,89% -4,87% 2,58% -0,08% -13,41% -16,91% -31,72% -14,08% 6,33% 4,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,15% -4,12% 1,66% -0,05% -8,06% -9,99% -28,34% -10,55% 4,24% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,08% 49,58% 53,46% 53,83% 51,94% 56,53% 51,90% 41,76% 44,70% 38,50%
Rörelsekapital/omsättning 12,63% 26,08% 25,33% 26,72% 24,33% 22,99% 4,47% 10,55% 13,30% 15,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,08% 44,18% 56,94% 57,71% 61,02% 64,55% 44,98% 38,29% 33,50% 29,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,73% 131,09% 149,78% 151,41% 144,72% 138,47% 63,21% 57,61% 75,20% 84,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...