Visa allt om Norcoat Nord Aktiebolag
Visa allt om Norcoat Nord Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 994 17 395 13 395 5 717 24 207 22 929 25 520 29 084 30 952 27 473
Övrig omsättning 322 579 1 078 4 072 115 94 552 291 20 271
Rörelseresultat (EBIT) 599 329 -336 -741 20 279 160 210 248 386
Resultat efter finansnetto 360 199 -401 -3 078 -174 72 -14 8 29 154
Årets resultat 360 185 -401 -2 286 -8 42 4 5 20 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 651 4 937 5 120 5 709 2 576 2 492 2 812 2 822 2 284 2 679
Omsättningstillgångar 4 365 4 700 3 204 2 320 7 767 7 077 7 350 9 158 9 853 14 214
Tillgångar 10 016 9 636 8 324 8 030 10 343 9 568 10 162 11 979 12 137 16 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 788 1 428 2 263 2 101 590 598 556 552 547 527
Obeskattade reserver 0 0 0 0 792 958 958 983 983 983
Avsättningar (tkr) 0 0 711 0 0 0 0 16 16 16
Långfristiga skulder 2 793 3 471 556 1 197 1 467 1 506 1 769 2 245 1 766 2 387
Kortfristiga skulder 5 435 4 737 4 794 4 731 7 494 6 507 6 879 8 183 8 825 12 980
Skulder och eget kapital 10 016 9 636 8 324 8 030 10 343 9 568 10 162 11 979 12 137 16 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 446 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 349 2 856 2 239 2 663 2 227 2 640 2 210 2 201 1 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 350 945 698 845 749 872 727 826 638
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 316 17 974 14 473 9 789 24 322 23 023 26 072 29 375 30 972 27 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 999 1 740 1 340 715 3 026 2 866 3 190 3 636 3 869 4 579
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 513 477 384 371 440 390 442 371 381 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 505 864 539 -183 606 844 740 736 1 006 1 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,94% 29,86% 134,30% -76,38% 5,57% -10,15% -12,25% -6,04% 12,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,99% 3,41% -3,64% -9,22% 0,19% 2,92% 1,57% 1,75% 2,04% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,00% 1,89% -2,26% -12,94% 0,08% 1,22% 0,63% 0,72% 0,80% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,07% 53,87% 57,26% 11,96% 32,90% 33,23% 30,03% 23,50% 26,10% 20,98%
Rörelsekapital/omsättning -5,35% -0,21% -11,87% -42,17% 1,13% 2,49% 1,85% 3,35% 3,32% 4,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,85% 14,82% 27,19% 26,16% 11,35% 13,63% 12,42% 10,66% 10,34% 7,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,16% 71,56% 43,85% 2,18% 34,36% 6,61% 13,36% 36,00% 40,05% 63,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...