Visa allt om Enwa Aktiebolag
Visa allt om Enwa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 29 457 36 760 41 301 38 116 41 126 28 786 34 967 1 915
Övrig omsättning - - 392 893 468 540 342 598 337 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 1 115 -1 858 -1 114 -1 277 -948 524 4 036 -832
Resultat efter finansnetto 0 0 1 097 -2 097 -1 344 -225 -1 337 61 4 801 -820
Årets resultat 1 005 0 1 097 -2 097 -1 344 -225 -237 24 2 663 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 16 38 78 108 32 11 0
Omsättningstillgångar 2 625 1 620 1 723 15 894 13 505 11 445 8 951 8 894 8 868 3 077
Tillgångar 2 625 1 620 1 723 15 910 13 544 11 523 9 059 8 926 8 879 3 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 625 1 620 1 620 523 2 120 3 464 2 690 2 927 2 903 240
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 80 40 0 166 233 803 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 103 15 307 11 384 8 059 6 203 4 666 4 073 2 837
Skulder och eget kapital 2 625 1 620 1 723 15 910 13 544 11 523 9 059 8 926 8 879 3 077
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 764 739 721 577 846 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 10 -
Löner till övriga anställda - 0 2 761 6 004 5 204 4 839 3 472 2 217 1 827 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 1 305 2 796 2 753 2 713 2 094 1 197 1 204 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 29 849 37 653 41 769 38 656 41 468 29 384 35 304 1 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 7 13 14 13 10 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 4 208 2 828 2 950 2 932 4 113 4 798 5 828 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 701 811 708 723 728 758 754 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 1 131 -1 836 -1 089 -1 247 -918 533 4 039 -832
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -19,87% -10,99% 8,36% -7,32% 42,87% -17,68% 1 725,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 64,77% -11,68% -8,20% -1,19% -9,88% 5,87% 54,34% -26,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 3,79% -5,05% -2,69% -0,36% -2,18% 1,82% 13,80% -42,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 32,28% 43,11% 39,22% 37,62% 31,55% 27,60% 34,45% 24,44%
Rörelsekapital/omsättning - - 5,50% 1,60% 5,14% 8,88% 6,68% 14,69% 13,71% 12,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 94,02% 3,29% 15,65% 30,06% 29,69% 41,87% 41,62% 7,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 1 672,82% 92,98% 116,87% 139,66% 140,84% 180,30% 217,73% 108,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...