Visa allt om Wretlings Transport Aktiebolag
Visa allt om Wretlings Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 202 5 382 5 710 7 776 9 093 7 014 6 704 6 207 6 266 5 103
Övrig omsättning 3 15 65 - 291 - 35 139 19 474
Rörelseresultat (EBIT) 321 250 377 53 286 252 -25 -352 354 475
Resultat efter finansnetto 235 143 205 -249 -60 5 -158 -511 174 323
Årets resultat 143 139 205 -249 -60 5 -138 0 83 71
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 286 2 401 3 020 5 504 6 641 5 727 4 348 4 760 3 373 3 490
Omsättningstillgångar 998 925 989 950 1 064 1 136 1 065 903 1 260 900
Tillgångar 3 285 3 326 4 009 6 453 7 705 6 862 5 413 5 663 4 633 4 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 200 61 -144 104 164 159 296 376 344
Obeskattade reserver 50 0 0 0 0 0 0 20 537 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 380 1 612 2 264 3 496 4 589 4 025 3 230 3 549 1 930 2 278
Kortfristiga skulder 1 511 1 515 1 684 3 102 3 011 2 673 2 024 1 798 1 789 1 288
Skulder och eget kapital 3 285 3 326 4 009 6 453 7 705 6 862 5 413 5 663 4 633 4 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 145 84 150 98 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 1 730 1 702 1 485 2 093 2 437 1 345 1 352 1 299 1 071 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 469 438 551 687 821 555 419 503 461 379
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 80 50
Omsättning 5 205 5 397 5 775 7 776 9 384 7 014 6 739 6 346 6 285 5 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 6 4 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 040 1 076 1 428 1 555 1 516 1 754 1 676 1 241 1 253 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 433 518 570 550 579 536 442 366 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 085 1 029 1 464 1 208 1 511 1 190 799 332 1 086 1 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,34% -5,74% -26,57% -14,48% 29,64% 4,62% 8,01% -0,94% 22,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,77% 7,52% 9,40% 0,98% 3,71% 3,69% -0,46% -6,22% 7,66% 10,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,17% 4,65% 6,60% 0,81% 3,15% 3,61% -0,37% -5,67% 5,67% 9,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,13% 65,79% 66,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,86% -10,96% -12,17% -27,67% -21,41% -21,91% -14,30% -14,42% -8,44% -7,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,63% 6,01% 1,52% -2,23% 1,35% 2,39% 2,94% 5,48% 16,46% 15,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,05% 61,06% 58,73% 30,63% 35,34% 42,50% 52,62% 50,22% 70,43% 69,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...