Visa allt om Bygg - Resurs i Gamleby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 17 432 19 105 20 732 24 184 24 212 19 993 19 711 16 293 12 243 16 360
Övrig omsättning 330 217 173 236 398 669 393 232 264 244
Rörelseresultat (EBIT) -2 290 -443 308 125 186 102 1 480 353 320 -53
Resultat efter finansnetto -2 318 -537 196 4 23 -33 1 368 224 184 -143
Årets resultat -2 392 -100 79 -28 311 22 1 335 181 15 -19
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 286 1 320 1 533 1 750 1 873 2 245 2 551 2 688 3 116 1 609
Omsättningstillgångar 2 232 3 549 4 149 3 330 5 745 5 327 4 727 3 946 2 879 4 199
Tillgångar 3 518 4 869 5 682 5 079 7 618 7 572 7 278 6 633 5 995 5 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 938 455 555 475 503 192 1 670 335 154 139
Obeskattade reserver 95 21 458 389 380 762 826 1 167 1 211 1 053
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 385 1 078 59 773 314 1 747 1 358 1 265 1 582 442
Kortfristiga skulder 3 976 3 315 4 610 3 442 6 421 4 871 3 424 3 866 3 049 4 175
Skulder och eget kapital 3 518 4 869 5 682 5 079 7 618 7 572 7 278 6 633 5 995 5 808
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 650 496 886
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 092 7 004 4 548 3 714 4 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 745 2 317 1 989 1 499 2 010
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0
Omsättning 17 762 19 322 20 905 24 420 24 610 20 662 20 104 16 525 12 507 16 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 17 17 16 17 19 19 15 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 245 1 124 1 220 1 512 1 424 1 052 1 037 1 086 942 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 512 532 524 530 523 497 484 444 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 136 -230 560 405 688 654 1 968 822 739 115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,76% -7,85% -14,27% -0,12% 21,10% 1,43% 20,98% 33,08% -25,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -65,09% -9,10% 5,42% 2,46% 2,45% 1,35% 20,36% 5,34% 5,34% -0,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,14% -2,32% 1,49% 0,52% 0,77% 0,51% 7,52% 2,17% 2,61% -0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,00% 54,94% 54,36% 43,01% 46,19% 60,23% 66,64% 58,35% 63,92% 57,84%
Rörelsekapital/omsättning -10,00% 1,22% -2,22% -0,46% -2,79% 2,28% 6,61% 0,49% -1,39% 0,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -52,98% 9,68% 16,05% 15,33% 10,49% 10,39% 31,80% 18,77% 17,46% 15,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,81% 102,20% 87,96% 95,41% 87,57% 105,58% 131,98% 88,62% 71,11% 84,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!