Visa allt om Ryggakuten PN Konsult AB
Visa allt om Ryggakuten PN Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 064 6 960 5 866 5 264 4 100 4 223 3 657 3 079 2 980 2 720
Övrig omsättning 159 75 71 27 - 12 - 46 - 305
Rörelseresultat (EBIT) 861 494 629 392 188 168 428 129 -11 134
Resultat efter finansnetto 849 486 613 381 165 180 419 82 -13 132
Årets resultat 680 370 351 277 146 144 229 45 12 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 319 281 296 186 310 404 256 303 376
Omsättningstillgångar 2 234 2 045 1 653 1 406 1 095 1 133 1 083 761 876 913
Tillgångar 2 804 2 364 1 934 1 701 1 281 1 442 1 487 1 017 1 180 1 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 463 1 083 1 013 862 715 699 755 527 482 559
Obeskattade reserver 252 289 289 139 123 168 185 90 90 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 117 189 258 149 205 302 114 309 330
Kortfristiga skulder 799 875 443 442 294 370 244 286 299 274
Skulder och eget kapital 2 804 2 364 1 934 1 701 1 281 1 442 1 487 1 017 1 180 1 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 384 360 360 351 351 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 165 1 399 1 129 1 032 1 208 958 890 775 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 423 481 431 523 654 528 481 467 475
Utdelning till aktieägare 1 000 300 300 200 130 130 200 0 0 90
Omsättning 8 223 7 035 5 937 5 291 4 100 4 235 3 657 3 125 2 980 3 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 016 1 740 1 467 1 755 1 025 845 914 770 745 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 409 481 536 499 451 470 440 412 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 066 611 779 522 311 298 599 241 139 297
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,86% 18,65% 11,44% 28,39% -2,91% 15,48% 18,77% 3,32% 9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,71% 20,90% 32,52% 23,75% 14,75% 13,73% 29,12% 13,08% 0,51% 12,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,68% 7,10% 10,72% 7,67% 4,61% 4,69% 11,84% 4,32% 0,20% 5,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,24% 53,43% 65,51% 99,73% 99,24% 99,38% 98,14% 98,25% 98,05% 96,69%
Rörelsekapital/omsättning 17,80% 16,81% 20,63% 18,31% 19,54% 18,07% 22,94% 15,43% 19,36% 23,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,19% 55,35% 64,03% 57,05% 62,89% 57,06% 59,94% 58,34% 46,34% 50,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 276,85% 231,20% 364,33% 300,68% 356,80% 293,24% 420,08% 254,20% 283,61% 331,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...