Visa allt om AGES Machining Värnamo AB
Visa allt om AGES Machining Värnamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 172 346 187 017 175 100 171 141 155 273 164 274 130 354 77 713 174 178 176 286
Övrig omsättning 372 40 125 170 12 686 49 18 49 10
Rörelseresultat (EBIT) 8 789 8 263 1 205 -3 052 -1 346 9 569 387 -7 787 10 565 16 101
Resultat efter finansnetto 8 575 7 934 544 -3 968 -2 191 9 678 422 -7 690 10 595 15 751
Årets resultat 70 466 957 -1 763 -1 092 11 091 3 452 -3 428 8 557 14 374
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 445 26 252 20 047 19 774 24 678 21 848 25 081 29 177 33 483 39 729
Omsättningstillgångar 62 752 70 779 70 359 70 522 63 787 59 256 60 215 41 672 48 783 46 701
Tillgångar 98 197 97 031 90 406 90 296 88 465 81 104 85 296 70 849 82 266 86 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 686 17 615 16 289 15 332 15 433 15 756 39 983 37 471 37 648 34 851
Obeskattade reserver 7 198 5 306 5 825 6 825 8 561 9 385 14 673 19 310 22 412 23 943
Avsättningar (tkr) 393 354 72 75 77 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 720 3 322 0 0 0 0 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 70 200 70 434 68 220 68 064 64 394 55 963 30 640 14 068 22 206 27 136
Skulder och eget kapital 98 197 97 031 90 406 90 296 88 465 81 104 85 296 70 849 82 266 86 430
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 122 938 779 894 1 013 831 1 847 1 456 1 650 1 604
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 880 27 886 27 018 28 453 27 310 22 339 18 167 15 209 20 365 17 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 558 11 903 11 706 12 069 12 011 9 727 8 778 7 433 9 474 8 691
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 172 718 187 057 175 225 171 311 155 285 164 960 130 403 77 731 174 227 176 296
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 77 71 78 81 67 57 47 68 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 394 2 429 2 466 2 194 1 917 2 452 2 287 1 653 2 561 3 039
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 529 556 531 498 491 505 513 463 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 308 11 945 4 570 964 2 710 13 468 5 040 -2 284 18 537 24 735
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,84% 6,81% 2,31% 10,22% -5,48% 26,02% 67,74% -55,38% -1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,95% 8,52% 1,37% -3,34% -1,54% 11,96% 0,49% -10,85% 12,98% 18,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,10% 4,42% 0,71% -1,76% -0,88% 5,90% 0,32% -9,89% 6,13% 9,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,79% 10,83% 9,84% 6,31% 8,93% 11,72% 7,92% 0,91% 12,01% 14,51%
Rörelsekapital/omsättning -4,32% 0,18% 1,22% 1,44% -0,39% 2,00% 22,69% 35,52% 15,26% 11,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,64% 22,42% 23,04% 22,88% 24,58% 27,96% 59,55% 72,98% 65,38% 60,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,95% 55,09% 54,72% 58,55% 49,78% 56,67% 123,95% 177,13% 100,59% 87,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...