Visa allt om Ankarbågen AB
Visa allt om Ankarbågen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 29 054 32 762 31 038 28 486 27 049 26 342 24 994 23 316 22 729 21 512
Övrig omsättning 6 817 1 476 1 130 1 115 639 568 656 548 604 496
Rörelseresultat (EBIT) 5 749 -184 190 1 448 1 019 1 066 1 319 1 078 918 697
Resultat efter finansnetto 5 668 224 78 1 259 772 1 242 1 029 1 194 637 540
Årets resultat 4 400 742 641 507 298 507 560 604 199 540
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 859 7 917 8 431 8 974 9 143 6 665 7 044 4 554 4 709 5 248
Omsättningstillgångar 10 847 1 836 2 149 2 460 2 029 1 600 1 309 1 596 1 613 1 448
Tillgångar 14 706 9 753 10 580 11 434 11 173 8 264 8 353 6 150 6 322 6 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 061 1 036 795 653 497 699 692 733 629 679
Obeskattade reserver 0 0 1 030 2 264 1 484 1 260 1 260 1 060 660 310
Avsättningar (tkr) 12 792 376 368 365 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 959 3 553 4 075 4 800 2 791 2 864 1 362 1 953 2 516
Kortfristiga skulder 9 632 4 966 4 827 4 074 4 027 3 514 3 537 2 996 3 081 3 191
Skulder och eget kapital 14 706 9 753 10 580 11 434 11 173 8 264 8 353 6 150 6 322 6 697
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 408 408 408 336 370 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 107 8 772 8 501 7 511 6 466 6 079 5 689 5 306 4 914 4 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 974 2 987 2 359 1 733 1 777 1 798 1 654 1 545 1 499 1 656
Utdelning till aktieägare 1 000 500 500 500 350 500 500 600 500 250
Omsättning 35 871 34 238 32 168 29 601 27 688 26 910 25 650 23 864 23 333 22 008
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 39 40 35 35 33 31 30 29 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 538 840 776 814 773 798 806 777 784 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 205 321 273 256 255 259 253 243 237 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 637 794 1 261 2 462 1 847 1 803 1 997 1 703 1 614 1 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,32% 5,55% 8,96% 5,31% 2,68% 5,39% 7,20% 2,58% 5,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,09% 3,23% 1,80% 12,68% 9,15% 17,16% 13,76% 20,99% 12,16% 9,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,79% 0,96% 0,61% 5,09% 3,78% 5,38% 4,60% 5,54% 3,38% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,34% 71,72% 71,05% 71,53% 71,21% 71,51% 71,32% 71,20% 69,41% 69,89%
Rörelsekapital/omsättning 4,18% -9,55% -8,63% -5,67% -7,39% -7,27% -8,91% -6,00% -6,46% -8,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,41% 10,62% 15,11% 21,16% 14,81% 19,70% 19,40% 24,62% 17,64% 13,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,61% 33,08% 39,76% 56,48% 46,78% 40,78% 32,57% 47,43% 47,81% 40,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...