Visa allt om Prosource Aktiebolag
Visa allt om Prosource Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 362 1 403 1 248 1 401 1 530 1 297 1 180 1 585 1 479 1 280
Övrig omsättning 103 - - 85 1 - 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 425 33 6 163 220 255 130 270 116 168
Resultat efter finansnetto 571 350 30 215 287 181 86 235 190 278
Årets resultat 677 338 39 142 139 28 27 110 116 138
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 393 2 282 1 345 911 992 1 086 1 433 1 532 780 851
Omsättningstillgångar 2 218 1 798 2 740 2 841 2 160 1 517 1 240 1 161 2 054 2 014
Tillgångar 4 610 4 080 4 085 3 752 3 152 2 602 2 673 2 693 2 834 2 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 804 1 507 1 369 1 429 1 288 1 149 1 120 1 100 990 875
Obeskattade reserver 0 280 369 416 396 314 234 262 197 165
Avsättningar (tkr) 964 866 696 582 497 414 316 148 80 32
Långfristiga skulder 692 692 847 593 393 257 567 532 1 031 1 329
Kortfristiga skulder 2 150 735 805 731 579 468 436 651 536 466
Skulder och eget kapital 4 610 4 080 4 085 3 752 3 152 2 602 2 673 2 693 2 834 2 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 265 381 439 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 100 100 -
Löner till övriga anställda - 571 580 718 674 436 35 72 73 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 313 309 346 328 284 314 262 249 206
Utdelning till aktieägare 200 1 380 200 100 0 0 0 7 0 0
Omsättning 1 465 1 403 1 248 1 486 1 531 1 297 1 203 1 585 1 479 1 280
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 362 702 624 701 765 649 590 793 740 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 429 426 515 486 344 315 368 383 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 461 80 51 193 246 284 147 290 146 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,92% 12,42% -10,92% -8,43% 17,96% 9,92% -25,55% 7,17% 15,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,64% 9,00% 1,40% 6,32% 9,58% 10,30% 5,46% 11,10% 9,53% 13,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,18% 26,16% 4,57% 16,92% 19,74% 20,66% 12,37% 18,86% 18,26% 29,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,24% 99,86% 99,54% 100,00% 99,83% 99,62% 97,30% 99,69%
Rörelsekapital/omsättning 4,99% 75,77% 155,05% 150,61% 103,33% 80,88% 68,14% 32,18% 102,64% 120,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,44% 42,29% 40,56% 46,73% 50,12% 53,05% 48,35% 48,02% 39,94% 34,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,16% 244,63% 340,37% 388,65% 373,06% 324,15% 284,40% 156,37% 373,32% 418,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...