Visa allt om Orsa Outdoor AB
Visa allt om Orsa Outdoor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 430 7 581 7 644 9 546 10 373 10 955 7 181 6 356 6 075 6 223
Övrig omsättning - - - - - - - 48 48 48
Rörelseresultat (EBIT) -166 245 486 -294 536 563 411 372 350 582
Resultat efter finansnetto -234 172 375 -386 432 493 379 337 320 563
Årets resultat 1 102 18 2 222 329 303 249 214 345
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 381 437 501 389 419 434 433 464 494
Omsättningstillgångar 3 447 3 507 4 449 4 639 5 719 6 063 4 810 3 220 2 772 2 637
Tillgångar 3 773 3 887 4 887 5 140 6 108 6 482 5 243 3 653 3 236 3 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 318 1 317 2 715 2 697 2 694 2 472 2 203 1 971 1 799 1 585
Obeskattade reserver 120 357 317 317 710 685 623 640 619 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 638 627 950 1 060 528 911 175 105 195 89
Kortfristiga skulder 1 696 1 586 905 1 066 2 175 2 414 2 242 938 621 853
Skulder och eget kapital 3 773 3 887 4 887 5 140 6 108 6 482 5 243 3 653 3 236 3 131
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 397 1 255 1 479 1 052 869 812 394 454 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 311 239 325 286 335 315 191 201 184
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 430 7 581 7 644 9 546 10 373 10 955 7 181 6 404 6 123 6 271
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 6 5 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 238 1 264 1 529 1 591 2 075 2 191 1 436 1 589 2 025 2 074
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 248 255 266 268 241 234 205 258 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -112 302 550 -238 566 593 442 402 380 612
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,99% -0,82% -19,92% -7,97% -5,31% 52,56% 12,98% 4,63% -2,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,37% 6,33% 9,97% -5,72% 8,78% 8,70% 7,84% 10,18% 10,82% 18,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,22% 3,24% 6,37% -3,08% 5,17% 5,15% 5,72% 5,85% 5,76% 9,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,73% 34,71% 34,03% 26,72% 31,12% 28,60% 35,05% 30,43% 30,53% 31,67%
Rörelsekapital/omsättning 23,57% 25,34% 46,36% 37,43% 34,17% 33,31% 35,76% 35,90% 35,41% 28,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,41% 41,05% 60,62% 57,28% 52,67% 45,92% 50,78% 66,87% 69,37% 64,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,95% 22,26% 146,30% 158,91% 114,90% 102,36% 94,16% 199,04% 212,56% 151,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...