Visa allt om Västerås Media Partner Aktiebolag
Visa allt om Västerås Media Partner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 968 15 382 15 152 15 726 17 571 18 880 16 812 15 674 17 928 16 851
Övrig omsättning 231 - 1 12 66 20 123 43 97 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 317 1 254 1 362 1 428 2 031 2 871 1 610 333 1 470 229
Resultat efter finansnetto 1 318 1 275 1 374 1 463 2 050 2 884 1 620 338 1 429 86
Årets resultat 765 755 794 842 1 116 2 117 1 564 176 757 43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 605 540 79 328 651 1 014 1 177 1 568 1 885 2 465
Omsättningstillgångar 4 082 3 855 4 020 4 053 4 306 4 436 3 537 3 371 4 662 3 603
Tillgångar 4 688 4 395 4 098 4 381 4 957 5 450 4 714 4 939 6 547 6 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 883 1 118 1 153 1 359 1 617 2 301 2 183 620 943 186
Obeskattade reserver 1 876 1 545 1 245 896 522 0 0 519 428 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 750 1 602 2 459
Kortfristiga skulder 1 928 1 732 1 699 2 125 2 817 3 148 2 530 3 050 3 573 3 360
Skulder och eget kapital 4 688 4 395 4 098 4 381 4 957 5 450 4 714 4 939 6 547 6 069
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 511 438 479 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 459 6 217 6 107 6 695 7 014 6 641 6 307 6 597 6 836
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 340 2 077 1 855 2 488 2 443 2 416 2 188 2 656 2 925
Utdelning till aktieägare 765 1 000 400 1 000 1 100 1 800 2 000 0 500 0
Omsättning 16 199 15 382 15 153 15 738 17 637 18 900 16 935 15 717 18 025 16 851
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 23 23 19 19 19 20 20 20 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 669 659 828 925 994 841 784 896 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 426 395 486 530 547 502 489 533 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 353 1 293 1 611 1 751 2 375 3 216 2 001 754 2 161 810
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,81% 1,52% -3,65% -10,50% -6,93% 12,30% 7,26% -12,57% 6,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,22% 29,10% 33,65% 33,55% 41,56% 53,05% 34,54% 7,05% 23,98% 6,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,29% 8,31% 9,10% 9,35% 11,72% 15,31% 9,68% 2,22% 8,76% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,98% 82,48% 82,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 13,49% 13,80% 15,32% 12,26% 8,47% 6,82% 5,99% 2,05% 6,07% 1,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,05% 52,86% 51,83% 46,97% 40,38% 42,22% 46,31% 20,30% 19,11% 3,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,72% 222,58% 236,61% 190,73% 152,86% 140,91% 139,80% 110,52% 130,48% 107,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...