Visa allt om Guld & Silverdesign i Karlstad AB
Visa allt om Guld & Silverdesign i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 398 5 457 5 692 5 642 5 864 6 389 5 630 4 543 4 213 4 174
Övrig omsättning 15 31 21 3 4 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 220 73 68 3 332 461 514 351 350 145
Resultat efter finansnetto 157 37 16 -49 285 418 469 292 288 92
Årets resultat 141 67 18 3 153 224 256 159 136 87
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 31 18 51 90 134 165 46 65 63
Omsättningstillgångar 2 785 2 700 2 471 2 890 2 923 2 803 2 546 2 253 1 923 1 750
Tillgångar 2 810 2 731 2 490 2 941 3 014 2 937 2 711 2 300 1 988 1 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 413 447 529 676 724 849 593 534 448
Obeskattade reserver 294 325 377 391 452 385 277 162 93 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 716 650 406 265 285 83 18 2 11 91
Kortfristiga skulder 1 345 1 341 1 261 1 757 1 601 1 745 1 567 1 542 1 350 1 274
Skulder och eget kapital 2 810 2 731 2 490 2 941 3 014 2 937 2 711 2 300 1 988 1 813
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 225 205 146 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 305 1 273 1 270 1 217 1 216 818 737 728 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 492 486 547 839 561 368 300 258 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 200 350 0 100 50
Omsättning 5 413 5 488 5 713 5 645 5 868 6 392 5 630 4 543 4 213 4 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 350 1 364 1 423 1 411 1 466 2 130 1 877 1 514 1 404 1 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 453 441 456 441 601 476 418 378 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 86 101 42 375 504 554 374 394 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,08% -4,13% 0,89% -3,79% -8,22% 13,48% 23,93% 7,83% 0,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,83% 2,67% 2,73% 0,10% 11,18% 15,70% 19,00% 15,26% 17,61% 8,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,08% 1,34% 1,19% 0,05% 5,75% 7,22% 9,15% 7,73% 8,31% 3,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,39% 50,74% 47,86% 50,30% 54,26% 53,01% 52,93% 55,10% 54,66% 49,52%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 24,90% 21,26% 20,08% 22,54% 16,56% 17,39% 15,65% 13,60% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,35% 24,40% 29,76% 28,36% 33,48% 34,31% 38,85% 30,97% 30,23% 24,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,01% 5,07% 10,79% 7,74% 3,75% 1,43% 2,49% 2,98% 4,89% 6,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...