Visa allt om Enera International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 898 19 363 19 689 17 931 17 325 16 673 14 789 12 864 11 722 9 225
Övrig omsättning 76 13 0 1 828 700 172 0 0 27
Rörelseresultat (EBIT) 3 371 4 472 2 981 1 950 2 210 2 650 1 479 437 450 407
Resultat efter finansnetto 3 368 4 545 2 978 1 944 2 208 2 634 1 476 439 458 445
Årets resultat 2 653 3 552 2 318 1 497 1 702 2 038 1 145 335 347 310
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 932 2 979 2 919 3 218 3 054 2 713 2 474 2 868 2 207 2 384
Omsättningstillgångar 17 645 15 477 16 393 13 168 10 996 14 960 13 520 8 794 7 708 6 315
Tillgångar 19 578 18 455 19 312 16 386 14 050 17 674 15 994 11 663 9 914 8 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 931 3 778 2 526 1 708 1 910 2 208 2 170 1 325 1 290 1 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 647 14 677 16 785 14 678 12 140 15 466 13 824 10 338 8 624 7 456
Skulder och eget kapital 19 578 18 455 19 312 16 386 14 050 17 674 15 994 11 663 9 914 8 699
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 521 482
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 270 5 466 4 021 3 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 2 033 2 102 1 516 1 238
Utdelning till aktieägare 0 4 2 300 1 500 1 700 2 000 2 000 300 300 300
Omsättning 18 974 19 376 19 689 17 932 18 153 17 373 14 961 12 864 11 722 9 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 11 8 8 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 100 2 151 2 188 1 630 2 166 2 084 1 643 1 429 1 465 1 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 008 887 893 781 950 881 817 845 759 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 461 4 601 3 165 2 146 2 380 2 714 1 574 516 520 434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,40% -1,66% 9,80% 3,50% 3,91% 12,74% 14,96% 9,74% 27,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,22% 24,63% 15,44% 11,90% 15,73% 14,99% 9,26% 3,80% 4,66% 5,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,84% 23,48% 15,14% 10,88% 12,76% 15,89% 10,01% 3,44% 3,94% 4,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,38% 88,25% 83,49% 88,87% 84,12% 83,30% 75,48% 82,18% 79,90% 80,14%
Rörelsekapital/omsättning 5,28% 4,13% -1,99% -8,42% -6,60% -3,03% -2,06% -12,00% -7,81% -12,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,97% 20,47% 13,08% 10,42% 13,59% 12,49% 13,57% 11,36% 13,01% 14,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,81% 103,06% 96,16% 85,85% 87,45% 92,98% 97,70% 83,36% 89,20% 82,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!