Visa allt om Umeå Bromsservice AB
Visa allt om Umeå Bromsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 20 288 20 820 20 141 18 035 17 475 17 889 16 333 16 336 15 993 14 373
Övrig omsättning 148 78 173 701 556 524 56 68 32 117
Rörelseresultat (EBIT) 2 500 3 538 3 121 2 401 1 055 1 660 1 401 1 538 1 511 1 723
Resultat efter finansnetto 2 490 3 538 3 122 2 280 1 045 1 659 1 400 1 546 1 517 1 723
Årets resultat 1 375 2 012 1 581 1 292 765 1 212 1 321 1 130 1 147 1 031
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 536 1 090 1 068 186 1 172 1 204 938 834 713 633
Omsättningstillgångar 8 549 8 845 9 005 6 488 6 913 6 530 6 312 5 876 5 762 4 878
Tillgångar 10 085 9 935 10 072 6 675 8 085 7 733 7 251 6 709 6 475 5 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 653 3 278 3 766 2 185 3 493 3 928 2 716 2 294 1 965 1 518
Obeskattade reserver 3 706 3 010 2 071 1 134 680 700 700 1 300 1 433 1 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 726 3 647 4 235 3 356 3 912 2 977 3 835 3 115 3 078 2 348
Skulder och eget kapital 10 085 9 935 10 072 6 675 8 085 7 733 7 251 6 709 6 475 5 511
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 1 579 1 183 1 651 1 605 952
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 300 - -
Löner till övriga anställda 3 996 3 863 3 668 3 661 4 063 2 362 1 999 1 866 1 819 1 757
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 653 1 451 1 429 1 608 1 886 1 608 1 289 1 426 1 419 1 130
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 500 0 2 600 1 200 0 900 800 700
Omsättning 20 436 20 898 20 314 18 736 18 031 18 413 16 389 16 404 16 025 14 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 844 1 893 1 831 1 640 1 589 1 789 1 633 1 634 1 599 1 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 490 479 485 552 580 466 506 501 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 839 3 748 3 230 2 451 1 122 1 798 1 541 1 679 1 762 1 957
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,56% 3,37% 11,68% 3,20% -2,31% 9,53% -0,02% 2,14% 11,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,80% 35,68% 31,09% 35,97% 13,10% 21,52% 19,36% 23,07% 23,49% 31,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,33% 17,03% 15,55% 13,31% 6,06% 9,30% 8,60% 9,48% 9,51% 12,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,29% 55,71% 54,40% 53,02% 52,74% 53,64% 52,10% 55,23% 56,27% 54,32%
Rörelsekapital/omsättning 23,77% 24,97% 23,68% 17,37% 17,17% 19,86% 15,17% 16,90% 16,78% 17,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,97% 56,63% 53,43% 45,25% 49,40% 57,47% 44,57% 48,14% 46,28% 49,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,24% 189,85% 167,72% 132,27% 108,08% 112,56% 86,81% 105,07% 101,17% 108,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...