Visa allt om Aktiebolaget Solstadens Smådjursklinik
Visa allt om Aktiebolaget Solstadens Smådjursklinik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 37 671 35 091 34 570 32 635 29 381 26 943 24 614 23 575 21 006 19 535
Övrig omsättning 721 790 760 701 660 569 390 257 317 376
Rörelseresultat (EBIT) 3 937 3 566 2 781 2 904 2 322 2 250 1 664 1 997 1 790 1 692
Resultat efter finansnetto 3 991 3 522 2 583 2 799 2 313 2 014 1 713 2 060 2 063 2 225
Årets resultat 3 038 2 234 1 546 1 759 1 389 1 472 1 193 1 263 1 268 1 368
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 839 6 515 6 253 5 442 4 087 2 317 2 427 1 090 433 566
Omsättningstillgångar 9 814 7 436 5 648 5 070 5 888 7 399 6 030 7 750 7 533 6 567
Tillgångar 15 653 13 952 11 902 10 512 9 976 9 716 8 456 8 840 7 966 7 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 124 3 686 3 052 2 306 1 747 1 858 1 586 1 993 1 930 2 175
Obeskattade reserver 3 801 3 779 3 138 2 664 2 240 1 868 1 890 1 899 1 621 1 436
Avsättningar (tkr) 1 151 938 789 640 491 342 193 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 20 93 173 253 0 0
Kortfristiga skulder 5 576 5 548 4 922 4 902 5 478 5 555 4 614 4 694 4 415 3 522
Skulder och eget kapital 15 653 13 952 11 902 10 512 9 976 9 716 8 456 8 840 7 966 7 133
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 1 131 1 080 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 269 11 508 10 866 9 751 8 883 8 538 6 740 6 209 5 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 673 4 346 4 223 3 636 3 459 3 305 3 030 3 066 2 888
Utdelning till aktieägare 4 000 1 600 1 600 800 800 800 800 1 600 1 200 1 800
Omsättning 38 392 35 881 35 330 33 336 30 041 27 512 25 004 23 832 21 323 19 911
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 33 32 32 32 34 35 33 28 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 215 1 063 1 080 1 020 918 792 703 714 750 751
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 491 513 489 435 380 352 346 379 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 524 4 120 3 304 3 361 2 624 2 540 2 054 2 350 1 997 1 897
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,35% 1,51% 5,93% 11,08% 9,05% 9,46% 4,41% 12,23% 7,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,50% 25,25% 21,78% 26,93% 23,32% 20,83% 20,60% 23,55% 26,01% 34,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,60% 10,04% 7,50% 8,67% 7,92% 7,51% 7,08% 8,83% 9,86% 12,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,46% 74,49% 74,62% 74,37% 73,54% 72,40% 73,34% 73,62% 74,55% 74,45%
Rörelsekapital/omsättning 11,25% 5,38% 2,10% 0,51% 1,40% 6,84% 5,75% 12,96% 14,84% 15,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,68% 47,55% 46,21% 41,70% 34,06% 33,29% 35,23% 38,38% 38,88% 44,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,62% 93,15% 69,38% 67,28% 77,75% 114,58% 107,65% 144,50% 155,63% 171,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...