Visa allt om Andante-Tools for Thinking Aktiebolag
Visa allt om Andante-Tools for Thinking Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 412 2 541 795 581 2 075 1 794 4 805 2 337 1 862 2 216
Övrig omsättning 2 4 4 4 12 - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 11 441 120 17 55 289 204 420 55 138
Resultat efter finansnetto 83 556 637 24 17 309 212 447 101 240
Årets resultat 104 346 369 22 3 221 112 327 68 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 18 392 399 371 322 339 359 285
Omsättningstillgångar 2 484 3 003 2 739 2 258 2 665 2 855 2 443 2 141 1 655 1 522
Tillgångar 2 489 3 014 2 758 2 650 3 064 3 227 2 766 2 481 2 014 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 857 2 193 1 997 1 748 1 725 1 822 1 801 1 890 1 662 1 794
Obeskattade reserver 310 366 259 99 99 104 104 48 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 455 502 804 1 239 1 301 861 544 304 544
Skulder och eget kapital 2 489 3 014 2 758 2 650 3 064 3 227 2 766 2 481 2 014 2 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 568 450 600 600 550 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 90 134 15 0 118 145 37 0 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 28 43 31 238 219 279 246 241 273
Utdelning till aktieägare 170 440 150 120 0 100 200 200 100 200
Omsättning 414 2 545 799 585 2 087 1 794 4 805 2 337 1 862 2 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 412 2 541 795 581 2 075 897 2 403 1 169 1 862 1 108
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 133 157 200 91 848 423 556 478 857 553
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 448 127 24 60 293 221 439 74 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -83,79% 219,62% 36,83% -72,00% 15,66% -62,66% 105,61% 25,51% -15,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 18,71% 23,82% 2,11% 2,58% 13,76% 8,68% 18,90% 5,11% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,36% 22,20% 82,64% 9,64% 3,81% 24,75% 4,99% 20,07% 5,53% 11,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 42,66% 100,00% 79,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 524,76% 100,28% 281,38% 250,26% 68,72% 86,62% 32,92% 68,34% 72,56% 44,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,32% 82,23% 79,73% 68,88% 58,68% 58,84% 67,88% 77,60% 84,24% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 771,43% 660,00% 545,62% 280,85% 215,09% 219,45% 283,74% 393,57% 544,41% 279,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...