Visa allt om Malmö Motorrenovering Aktiebolag
Visa allt om Malmö Motorrenovering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 855 7 786 6 455 6 512 4 636 4 726 4 475 3 984 4 532 4 602
Övrig omsättning 54 32 24 71 12 1 443 100 77 81 85
Rörelseresultat (EBIT) 64 46 62 -333 82 566 59 42 -147 -110
Resultat efter finansnetto 10 12 20 -388 40 507 -67 -101 -323 -236
Årets resultat 7 9 20 -216 28 305 -31 -101 -234 -180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 662 495 762 1 703 1 354 1 992 2 126 2 266 2 135
Omsättningstillgångar 1 521 1 473 859 1 180 447 517 662 539 916 973
Tillgångar 2 265 2 135 1 354 1 942 2 150 1 871 2 654 2 665 3 182 3 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 232 224 204 429 551 246 277 377 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 110 110 0 36 36 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 863 1 013 339 518 697 354 1 404 1 747 2 120 1 648
Kortfristiga skulder 1 163 890 792 1 221 914 856 1 004 605 648 1 039
Skulder och eget kapital 2 265 2 135 1 354 1 942 2 150 1 871 2 654 2 665 3 182 3 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 688 783 678 497 476 498 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 060 1 016 242 209 233 197 129 135 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 359 345 245 277 268 197 158 185 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 7 909 7 818 6 479 6 583 4 648 6 169 4 575 4 061 4 613 4 687
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 964 1 947 1 614 1 628 1 159 1 575 1 492 1 328 1 511 1 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 384 359 348 297 320 403 307 265 262 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 288 285 349 -95 290 773 242 206 16 -14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,89% 20,62% -0,88% 40,47% -1,90% 5,61% 12,32% -12,09% -1,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,87% 2,20% 4,65% -17,10% 3,81% 30,30% 2,22% 1,69% -4,59% -3,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,83% 0,60% 0,98% -5,10% 1,77% 12,00% 1,32% 1,13% -3,22% -2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,27% 35,58% 44,18% 40,37% 50,60% 39,29% 42,99% 38,05% 34,64% 41,68%
Rörelsekapital/omsättning 4,56% 7,49% 1,04% -0,63% -10,07% -7,17% -7,64% -1,66% 5,91% -1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,60% 10,87% 16,54% 10,50% 23,72% 33,78% 9,27% 11,39% 12,66% 13,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,54% 134,49% 82,20% 80,18% 39,93% 41,47% 48,21% 45,95% 78,86% 73,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...