Visa allt om Östra Entrén AB
Visa allt om Östra Entrén AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 935 966 947 972 887 833 771 800 618 713
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 466 472 254 145 213 201 117 -290 -83
Resultat efter finansnetto 331 697 638 273 171 234 185 137 -369 -119
Årets resultat 247 399 371 137 96 121 157 117 -284 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 050 1 191 1 332 1 473 1 626 1 781 1 962 2 100 2 293 1 673
Omsättningstillgångar 1 698 1 759 1 611 939 858 437 666 432 342 801
Tillgångar 2 747 2 949 2 942 2 412 2 485 2 219 2 628 2 532 2 635 2 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 829 1 882 2 234 2 013 1 876 1 779 1 778 1 621 1 504 1 107
Obeskattade reserver 525 525 346 195 113 75 17 20 0 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 25 116 194 284 603 772 892
Kortfristiga skulder 393 541 363 180 380 171 549 289 359 390
Skulder och eget kapital 2 747 2 949 2 942 2 412 2 485 2 219 2 628 2 532 2 635 2 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 5 3 3 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 6 5 8 0 0 0 4 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 0 1 6
Utdelning till aktieägare 0 300 750 150 0 0 120 0 0 0
Omsättning 935 966 947 972 887 833 771 800 618 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 935 966 947 972 887 833 771 800 618 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 14 11 18 11 21 11 12 19 11 48
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 477 607 613 397 301 372 367 310 -165 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,21% 2,01% -2,57% 9,58% 6,48% 8,04% -3,62% 29,45% -13,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,81% 23,64% 21,96% 11,32% 6,92% 12,26% 7,80% 6,32% -10,28% -2,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,65% 72,15% 68,22% 28,09% 19,39% 32,65% 26,59% 20,00% -43,85% -9,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 139,57% 126,09% 131,78% 78,09% 53,89% 31,93% 15,18% 17,88% -2,75% 57,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,49% 77,70% 85,11% 89,76% 78,84% 82,66% 68,13% 64,60% 57,08% 47,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 432,06% 325,14% 443,80% 521,67% 225,79% 255,56% 121,31% 149,48% 95,26% 205,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...