Visa allt om Klingbo Entreprenad AB
Visa allt om Klingbo Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 407 4 621 3 880 2 339 2 256 2 519 880 830 607 741
Övrig omsättning 26 11 68 277 12 - - - 35 75
Rörelseresultat (EBIT) -16 442 498 139 20 271 -104 -301 -324 -494
Resultat efter finansnetto -55 385 395 87 -9 282 -92 -296 -325 -470
Årets resultat 112 144 353 87 -9 282 -92 -296 -195 35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 813 2 866 3 565 4 107 2 086 2 242 302 535 739 758
Omsättningstillgångar 1 559 1 301 1 129 1 512 1 161 1 319 1 165 1 036 1 179 1 545
Tillgångar 5 372 4 167 4 694 5 619 3 247 3 561 1 467 1 570 1 919 2 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 134 2 021 1 878 1 525 1 438 1 447 1 165 1 258 1 654 1 928
Obeskattade reserver 0 200 0 0 0 0 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 115 1 119 1 659 2 374 1 124 1 723 164 166 146 66
Kortfristiga skulder 1 123 826 1 158 1 720 685 391 138 147 119 179
Skulder och eget kapital 5 372 4 167 4 694 5 619 3 247 3 561 1 467 1 570 1 919 2 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 336 312 300 300 300 300 350 300 287 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 368 323 417 319 335 322 0 26 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 251 219 272 199 213 212 114 160 151 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 80
Omsättning 4 433 4 632 3 948 2 616 2 268 2 519 880 830 642 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 204 2 311 1 940 1 170 1 128 1 260 880 830 607 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 450 534 426 465 440 484 498 446 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 050 1 394 1 056 701 376 709 129 -67 -90 -286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,63% 19,10% 65,88% 3,68% -10,44% 186,25% 6,02% 36,74% -18,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,28% 10,66% 10,65% 2,67% 1,69% 9,13% -5,52% -18,85% -16,88% -20,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,34% 9,61% 12,89% 6,41% 2,44% 12,90% -9,20% -35,66% -53,38% -62,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,29% 99,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,89% 10,28% -0,75% -8,89% 21,10% 36,84% 116,70% 107,11% 174,63% 184,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,72% 52,24% 40,01% 27,14% 44,29% 40,63% 79,41% 80,13% 86,19% 87,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,82% 157,51% 97,50% 87,91% 169,49% 337,34% 844,20% 704,76% 990,76% 863,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...