Visa allt om Monomak AB
Visa allt om Monomak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 600 3 318 3 042 2 552 1 910 1 693 1 649 1 563 2 173 1 686
Övrig omsättning 18 17 69 95 26 4 82 68 107 116
Rörelseresultat (EBIT) -85 -52 42 50 3 44 12 -107 76 139
Resultat efter finansnetto -87 -52 42 51 5 46 12 -107 93 144
Årets resultat -87 -41 24 42 5 46 12 -84 50 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 195 228 238 0 1 9 21 40 156 171
Omsättningstillgångar 466 609 540 682 718 704 510 495 819 806
Tillgångar 661 837 778 682 719 714 531 535 975 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 409 449 486 494 489 443 431 634 757
Obeskattade reserver 0 0 11 0 0 0 0 0 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 339 428 318 197 225 224 88 104 318 220
Skulder och eget kapital 661 837 778 682 719 714 531 535 975 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 10 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda - 345 397 419 297 243 58 0 0 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 137 157 161 93 76 23 0 0 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 50 0 0 0 120 173
Omsättning 3 618 3 335 3 111 2 647 1 936 1 697 1 731 1 631 2 280 1 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 800 1 659 1 521 1 276 955 1 693 1 649 - - 1 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 347 247 285 303 206 330 114 - - 72
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 -52 72 51 10 54 22 -87 129 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,50% 9,07% 19,20% 33,61% 12,82% 2,67% 5,50% -28,07% 28,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,86% -6,21% 5,40% 7,48% 0,70% 6,44% 2,26% -20,00% 9,44% 14,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,36% -1,57% 1,38% 2,00% 0,26% 2,72% 0,73% -6,85% 4,23% 8,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,11% 36,47% 38,56% 40,36% 40,05% 42,47% 32,50% 30,90% 33,92% 31,26%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% 5,46% 7,30% 19,00% 25,81% 28,35% 25,59% 25,02% 23,06% 34,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,71% 48,86% 58,81% 71,26% 68,71% 68,49% 83,43% 80,56% 66,72% 77,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,15% 107,48% 127,04% 293,40% 268,89% 270,54% 477,27% 372,12% 225,16% 348,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...