Visa allt om Karl Lindholm Invest Aktiebolag
Visa allt om Karl Lindholm Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 100 168 92 240 88 712 90 933 90 215 91 648 87 838 86 590 84 660 81 234
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 950 1 632 4 931 4 832 5 541 6 319 5 209 4 979 5 241 4 436
Resultat efter finansnetto 7 630 5 885 7 320 5 429 7 588 8 153 6 684 6 530 11 806 6 269
Årets resultat 5 864 4 884 6 279 5 335 4 359 4 877 4 302 3 687 6 983 1 079
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 968 41 470 34 882 34 640 27 442 23 436 23 185 22 755 19 108 2 623
Omsättningstillgångar 18 876 19 738 25 235 25 858 36 814 37 102 34 420 30 790 34 308 49 127
Tillgångar 61 844 61 209 60 116 60 497 64 256 60 538 57 605 53 545 53 417 51 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 058 39 195 34 310 40 296 44 961 40 602 35 725 31 423 42 736 39 753
Obeskattade reserver 6 887 6 704 7 173 7 483 8 988 7 018 5 208 4 091 2 255 1 038
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 898 15 310 18 633 12 718 10 307 12 918 16 672 18 031 8 426 10 959
Skulder och eget kapital 61 844 61 209 60 116 60 497 64 256 60 538 57 605 53 545 53 417 51 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 1 085 1 089 1 080 1 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 866 11 444 11 113 11 417 10 443 9 885 8 598 8 255 7 977 7 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 154 3 779 3 285 3 490 3 056 3 131 3 202 3 181 3 208 3 477
Utdelning till aktieägare 0 0 0 15 000 10 000 0 0 0 15 000 4 000
Omsättning 100 168 92 240 88 712 90 933 90 215 91 648 87 838 86 590 84 660 81 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 26 29 29 28 26 38 37 38 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 035 3 548 3 059 3 136 3 222 3 525 2 312 2 340 2 228 2 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 586 496 514 482 501 339 339 323 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 088 3 281 5 908 5 746 6 309 7 065 5 977 5 667 5 563 4 921
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,59% 3,98% -2,44% 0,80% -1,56% 4,34% 1,44% 2,28% 4,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,39% 9,61% 12,18% 9,01% 11,81% 14,02% 11,61% 12,20% 23,26% 12,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,65% 6,38% 8,25% 5,99% 8,41% 9,26% 7,61% 7,54% 14,68% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,66% 22,52% 23,21% 23,28% 23,28% 23,41% 23,10% 22,43% 22,92% 20,38%
Rörelsekapital/omsättning 8,96% 4,80% 7,44% 14,45% 29,38% 26,39% 20,21% 14,73% 30,57% 46,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,54% 72,58% 66,38% 76,26% 80,28% 75,61% 68,68% 64,32% 83,04% 78,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,90% 116,92% 125,78% 188,87% 341,44% 274,40% 194,15% 160,21% 386,85% 311,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...