Visa allt om Närstads i Kalmar AB
Visa allt om Närstads i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 60 79 54 115 254 8 102 7 962 6 671 6 528 6 879
Övrig omsättning 7 53 22 - 59 - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -89 37 -691 -1 117 -936 977 737 882 646 817
Resultat efter finansnetto 101 52 -628 -603 -683 1 079 970 1 242 913 629
Årets resultat 101 52 -87 181 2 697 646 833 518 226
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 157 247 337 521 112 133 163 197
Omsättningstillgångar 5 656 6 098 6 606 7 785 8 760 10 058 10 283 9 778 8 995 8 799
Tillgångar 5 656 6 098 6 763 8 032 9 097 10 579 10 395 9 912 9 158 8 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 581 6 040 6 700 7 182 7 352 7 780 7 463 7 163 6 700 6 511
Obeskattade reserver 0 0 0 541 1 325 2 013 1 946 1 888 1 666 1 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 57 63 308 421 787 986 861 792 1 028
Skulder och eget kapital 5 656 6 098 6 763 8 032 9 097 10 579 10 395 9 912 9 158 8 996
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 791 769 780 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 25 408 794 675 1 647 973 593 629 701
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 151 272 235 710 821 678 707 716
Utdelning till aktieägare 623 560 402 396 350 430 380 345 370 330
Omsättning 67 132 76 115 313 8 102 7 962 6 671 6 528 6 882
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 60 79 27 58 127 1 620 1 592 1 668 1 632 1 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 124 48 286 539 467 471 517 510 529 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -89 37 -601 -1 027 -846 1 017 759 912 680 851
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,05% 46,30% -53,04% -54,72% -96,86% 1,76% 19,35% 2,19% -5,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,77% 1,69% -9,29% -7,51% -7,50% 11,68% 10,51% 12,53% 13,92% 12,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 166,67% 130,38% -1 162,96% -524,35% -268,50% 15,26% 13,73% 18,62% 19,53% 15,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,25% 42,95% 45,77% 44,70% 44,21%
Rörelsekapital/omsättning 9 301,67% 7 646,84% 12 116,67% 6 501,74% 3 283,07% 114,43% 116,77% 133,67% 125,66% 112,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,67% 99,05% 99,07% 94,67% 91,55% 87,57% 85,59% 86,30% 86,26% 84,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 541,33% 10 698,25% 10 485,71% 2 527,60% 2 080,76% 1 189,20% 965,62% 1 058,54% 1 057,58% 798,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...