Visa allt om Nypongården Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Nypongården Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 180 547 104 406 480 2 203 1 884 4 004 3 214 3 140
Övrig omsättning - - - - 85 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -148 208 -113 62 237 1 251 635 2 744 1 965 1 847
Resultat efter finansnetto 66 402 350 83 242 1 252 628 2 730 1 959 1 829
Årets resultat 191 666 559 296 354 927 569 1 616 1 025 962
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 226 302 273 330 8 881 8 468 9 400 8 019 6 942
Omsättningstillgångar 10 390 10 679 10 342 10 534 10 578 1 950 1 902 1 321 588 300
Tillgångar 10 541 10 905 10 643 10 807 10 909 10 831 10 370 10 721 8 607 7 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 059 9 029 8 519 8 115 7 969 7 758 6 997 6 592 5 156 4 281
Obeskattade reserver 1 374 1 563 2 037 2 361 2 671 2 929 2 970 3 155 2 655 2 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 314 88 332 269 143 403 973 796 806
Skulder och eget kapital 10 541 10 905 10 643 10 807 10 909 10 831 10 370 10 721 8 607 7 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 600 600 273 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 152 110 432 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 6 3 17 12 346 487 486 221 473
Utdelning till aktieägare 160 160 156 155 150 144 165 165 180 150
Omsättning 180 547 104 406 565 2 203 1 884 4 004 3 214 3 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 180 547 104 406 480 2 203 1 884 4 004 3 214 3 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 36 29 9 211 160 801 1 103 1 101 1 110 1 092
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -73 283 -38 120 295 1 334 718 2 827 2 048 1 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,09% 425,96% -74,38% -15,42% -78,21% 16,93% -52,95% 24,58% 2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,64% 3,70% 3,29% 0,76% 2,22% 11,59% 6,12% 25,59% 23,02% 25,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,22% 73,67% 336,54% 20,20% 50,42% 56,97% 33,70% 68,53% 61,64% 59,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 712,22% 1 894,88% 9 859,62% 2 512,81% 2 147,71% 82,02% 79,56% 8,69% -6,47% -16,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,11% 93,98% 94,97% 92,13% 91,09% 91,56% 88,58% 83,18% 82,11% 80,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 620,37% 3 400,96% 11 752,27% 3 172,89% 3 932,34% 1 363,64% 471,96% 135,77% 73,87% 37,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...