Visa allt om Aktiebolaget Håslövs Boställe
Visa allt om Aktiebolaget Håslövs Boställe

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 636 820 2 917 2 173 2 430 3 918 4 283 3 743 13 186 10 812
Övrig omsättning - - - 6 20 20 221 1 160 1 043 1 007
Rörelseresultat (EBIT) 489 -1 610 167 293 107 1 859 461 1 436 -271 181
Resultat efter finansnetto 350 -1 610 168 315 160 1 889 476 1 609 -214 235
Årets resultat 286 -581 273 230 161 1 422 374 848 110 158
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 523 523 523 536 578 577 904 1 328 1 546
Omsättningstillgångar 8 217 7 618 9 103 9 211 9 483 9 607 8 188 8 308 6 974 6 970
Tillgångar 8 217 8 141 9 626 9 734 10 019 10 185 8 765 9 212 8 301 8 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 157 8 020 8 761 8 638 8 548 8 518 7 216 6 962 6 214 6 249
Obeskattade reserver 0 120 850 1 037 1 037 1 182 1 149 1 191 755 1 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 8 8 8 8 508 508
Kortfristiga skulder 61 0 14 51 425 478 392 1 052 824 607
Skulder och eget kapital 8 217 8 141 9 626 9 734 10 019 10 185 8 765 9 212 8 301 8 516
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 188 344 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 41 92 90
Utdelning till aktieägare 170 150 160 150 140 130 120 120 100 145
Omsättning 3 636 820 2 917 2 179 2 450 3 938 4 504 4 903 14 229 11 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 3 743 13 186 10 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 229 443 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 489 -1 610 167 293 107 1 859 461 1 551 -123 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 343,41% -71,89% 34,24% -10,58% -37,98% -8,52% 14,43% -71,61% 21,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% -19,78% 1,75% 3,24% 1,60% 18,55% 5,43% 17,47% -2,58% 2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,63% -196,34% 5,76% 14,50% 6,58% 48,21% 11,11% 42,99% -1,62% 2,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,08% -194,15% 7,34% 13,76% 5,39% 47,65% 10,20% 48,84% 5,43% 11,64%
Rörelsekapital/omsättning 224,31% 929,02% 311,59% 421,54% 372,76% 233,00% 182,02% 193,86% 46,64% 58,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,27% 99,66% 97,90% 96,59% 92,95% 92,19% 91,99% 84,88% 81,41% 83,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 906,56% - 342,86% 172,55% 459,06% 448,95% 496,94% 628,80% 482,40% 204,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...