Visa allt om Kylkontroll Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Kylkontroll Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 59 019 48 055 35 198 36 381 32 477 24 739 13 947 12 628 18 052 14 442
Övrig omsättning 476 309 78 75 42 77 22 34 159 186
Rörelseresultat (EBIT) 5 072 3 782 1 616 2 673 3 122 2 555 744 -717 265 1 146
Resultat efter finansnetto 5 074 3 818 1 645 2 724 3 149 2 554 744 -667 322 1 163
Årets resultat 2 882 3 972 1 067 1 319 1 648 1 336 395 -55 293 614
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 956 1 521 594 634 592 1 067 762 821 862 950
Omsättningstillgångar 15 595 11 816 11 222 10 069 11 661 8 180 4 181 3 528 4 728 5 416
Tillgångar 17 551 13 337 11 815 10 703 12 253 9 247 4 943 4 349 5 590 6 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 153 5 172 1 200 2 833 3 514 2 866 1 530 1 135 1 190 1 497
Obeskattade reserver 2 388 1 072 3 035 2 750 1 965 1 102 387 198 809 915
Avsättningar (tkr) 526 502 305 315 351 162 213 198 146 155
Långfristiga skulder 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 483 6 590 4 576 4 806 6 423 5 117 2 814 2 818 3 444 3 800
Skulder och eget kapital 17 551 13 337 11 815 10 703 12 253 9 247 4 943 4 349 5 590 6 367
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 993 1 030 993 989
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 753 10 004 8 389 7 094 6 535 5 124 2 364 1 968 1 977 1 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 176 4 632 3 658 3 642 2 871 2 147 1 587 1 520 1 414 1 272
Utdelning till aktieägare 3 000 3 500 0 0 0 1 000 0 0 0 600
Omsättning 59 495 48 364 35 276 36 456 32 519 24 816 13 969 12 662 18 211 14 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 24 17 16 15 10 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 270 2 002 1 467 2 140 2 030 1 649 1 395 1 403 2 257 2 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 610 508 639 604 502 507 514 554 574
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 309 4 009 1 824 2 858 3 284 2 699 858 -611 372 1 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,82% 36,53% -3,25% 12,02% 31,28% 77,38% 10,45% -30,05% 25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,92% 28,66% 13,97% 25,51% 25,74% 27,66% 15,07% -15,29% 5,76% 18,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,60% 7,95% 4,69% 7,50% 9,71% 10,34% 5,34% -5,27% 1,78% 8,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,07% 50,65% 54,23% 49,31% 50,64% 54,88% 50,89% 48,70% 34,01% 46,23%
Rörelsekapital/omsättning 8,66% 10,88% 18,88% 14,47% 16,13% 12,38% 9,80% 5,62% 7,11% 11,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,28% 45,05% 30,19% 45,41% 40,50% 39,78% 36,72% 29,38% 31,71% 33,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,92% 174,61% 239,84% 201,04% 174,05% 156,20% 137,88% 120,72% 133,91% 139,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...