Visa allt om LT-Förvaltnings AB
Visa allt om LT-Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 208 0 0 0 0 0 203 250 277 276
Övrig omsättning - 723 693 885 372 358 570 - 277 903
Rörelseresultat (EBIT) 173 683 654 828 309 308 415 -124 266 942
Resultat efter finansnetto 276 711 653 827 317 314 381 -174 162 853
Årets resultat 197 414 447 621 418 356 462 -113 51 490
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 568 5 683 6 310 5 118 7 361 7 247 6 883 9 239 9 573 9 686
Omsättningstillgångar 980 649 454 1 752 410 786 904 320 384 566
Tillgångar 6 548 6 332 6 764 6 870 7 771 8 033 7 787 9 559 9 957 10 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 446 5 249 5 835 5 887 6 766 6 649 6 493 6 231 6 544 6 793
Obeskattade reserver 1 097 1 074 895 819 792 1 046 1 223 1 353 1 451 1 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 900 1 900 1 900
Kortfristiga skulder 5 10 35 163 213 338 71 75 61 117
Skulder och eget kapital 6 548 6 332 6 764 6 870 7 771 8 033 7 787 9 559 9 957 10 252
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - 0 8 12
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - - 0 3 4
Utdelning till aktieägare 750 0 1 000 500 1 500 300 200 0 200 300
Omsättning 208 723 693 885 372 358 773 250 554 1 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 683 654 828 309 308 445 -88 302 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -18,80% -9,75% 0,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% - - - - - 5,43% -1,30% 2,67% 9,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 133,17% - - - - - 208,37% -49,60% 96,03% 341,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 468,75% - - - - - 410,34% 98,00% 116,61% 162,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,24% 96,13% 96,59% 94,99% 94,58% 92,37% 94,96% 75,62% 76,21% 76,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19 600,00% 6 490,00% 1 297,14% 1 074,85% 192,49% 232,54% 1 273,24% 426,67% 629,51% 483,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...