Visa allt om BIVÄ Aktiebolag
Visa allt om BIVÄ Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 194 9 464 9 666 10 020 8 006 8 386 8 236 6 474 4 080 2 839
Övrig omsättning - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 347 237 397 736 431 285 526 449 221 -215
Resultat efter finansnetto 287 74 218 478 12 44 322 197 92 -324
Årets resultat 0 0 -1 0 0 0 0 6 73 -64
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 776 5 348 5 923 6 290 6 962 7 439 10 657 9 069 5 309 2 654
Omsättningstillgångar 3 160 3 093 2 391 2 446 3 196 1 219 2 197 1 924 1 647 1 305
Tillgångar 7 936 8 441 8 314 8 736 10 158 8 658 12 854 10 993 6 956 3 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 160 160 161 161 161 446 446 440 368
Obeskattade reserver 1 797 1 498 1 407 1 188 694 670 599 262 67 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 158 4 752 5 128 5 739 6 444 6 302 9 460 8 131 3 428 2 778
Kortfristiga skulder 1 821 2 031 1 620 1 649 2 859 1 525 2 349 2 154 3 021 775
Skulder och eget kapital 7 936 8 441 8 314 8 736 10 158 8 658 12 854 10 993 6 956 3 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 120 120 120 120 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 472 456 456 294 247 102 102 85 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 159 146 95 80 72 72 68 40 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
Omsättning 10 194 9 464 9 666 10 020 8 006 8 386 8 236 6 474 4 080 2 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 398 3 155 3 222 3 340 4 003 4 193 4 118 3 237 4 080 2 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 139 145 136 111 163 148 148 137 160 139
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 669 1 556 1 534 1 810 1 468 1 224 1 517 1 060 580 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,71% -2,09% -3,53% 25,16% -4,53% 1,82% 27,22% 58,68% 43,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,90% 3,17% 5,11% 8,57% 4,36% 3,38% 4,15% 4,57% 3,34% -5,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,82% 2,83% 4,40% 7,48% 5,53% 3,49% 6,47% 7,75% 5,69% -7,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,51% 33,91% 37,56% 44,02% 26,87% 29,08% 35,92% 29,01% 46,86% 31,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,14% 11,22% 7,98% 7,95% 4,21% -3,65% -1,85% -3,55% -33,68% 18,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,68% 15,74% 15,12% 11,87% 6,62% 7,56% 6,90% 5,77% 7,02% 9,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,05% 118,66% 120,74% 105,09% 62,78% 35,80% 65,30% 53,95% 34,99% 44,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...