Visa allt om AB Dogman
Visa allt om AB Dogman

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 290 179 395 610 368 305 351 810 359 540 353 626 333 935 328 026 294 201 252 450
Övrig omsättning 138 138 1 122 - 111 293 - - - 286
Rörelseresultat (EBIT) 26 201 27 335 22 312 10 715 11 662 13 320 7 224 15 015 13 050 11 651
Resultat efter finansnetto 22 571 26 272 21 403 10 113 10 535 11 958 6 650 14 801 11 869 10 534
Årets resultat 6 263 2 704 2 840 6 923 6 110 8 810 4 221 10 740 8 420 7 624
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 638 8 352 12 228 21 370 25 187 27 880 27 581 21 329 13 775 2 754
Omsättningstillgångar 102 632 122 492 139 724 103 649 117 164 114 496 92 913 91 248 92 797 67 075
Tillgångar 107 270 130 844 151 952 125 019 142 351 142 376 120 494 112 577 106 572 69 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 052 17 056 14 407 17 474 23 269 25 538 19 724 19 526 12 263 10 453
Minoritetsintressen 0 0 758 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 204 204 205 204 204 204 204 985 209 213
Långfristiga skulder 0 23 960 24 294 28 396 40 327 49 765 37 185 28 671 36 433 4 800
Kortfristiga skulder 83 014 89 624 112 288 78 945 78 551 66 869 63 381 63 395 57 667 54 363
Skulder och eget kapital 107 270 130 844 151 952 125 019 142 351 142 376 120 494 112 577 106 572 69 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 067 0 1 102 1 180 2 124 2 076 2 181 1 883 1 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 520 27 330 28 686 29 215 28 586 26 208 23 911 19 436 22 354 14 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 634 10 860 9 886 11 321 11 282 10 874 10 278 8 077 7 750 5 953
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 290 317 395 748 369 427 351 810 359 651 353 919 333 935 328 026 294 201 252 736
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 77 71 82 84 85 73 49 52 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 627 5 138 5 187 4 290 4 280 4 160 4 574 6 694 5 658 6 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 525 565 530 507 483 508 638 504 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 493 31 124 26 680 14 441 15 464 16 910 10 361 16 694 14 272 12 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,65% 7,41% 4,69% -2,15% 1,67% 5,90% 1,80% 11,50% 16,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,69% 21,17% 14,88% 9,05% 8,50% 9,56% 6,22% 13,64% 12,72% 17,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,13% 7,00% 6,14% 3,22% 3,36% 3,85% 2,24% 4,68% 4,61% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,79% 27,29% 26,62% 26,15% 26,90% 26,42% 24,59% 23,15% 24,48% 24,55%
Rörelsekapital/omsättning 6,76% 8,31% 7,45% 7,02% 10,74% 13,47% 8,84% 8,49% 11,94% 5,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,42% 13,04% 9,48% 13,98% 16,35% 17,94% 16,37% 17,34% 11,51% 14,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,05% 78,01% 57,45% 63,74% 70,99% 82,41% 80,71% 79,15% 81,08% 77,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 256 243 306 542 286 679 273 066 272 222 259 279 243 508 237 621 216 848 196 109
Övrig omsättning 2 679 4 185 140 3 625 3 613 3 247 3 083 2 958 2 302 2 169
Rörelseresultat (EBIT) 14 218 21 100 16 420 8 083 10 512 11 874 1 914 10 549 10 176 8 746
Resultat efter finansnetto 20 021 27 747 19 366 11 490 5 936 8 246 1 428 10 453 9 098 9 944
Årets resultat 7 545 5 594 2 120 9 635 3 244 6 314 4 338 5 755 4 942 8 374
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 251 5 541 8 001 16 295 18 363 19 775 18 359 11 185 3 510 2 249
Omsättningstillgångar 105 567 108 293 116 686 83 205 98 643 93 079 73 196 68 820 70 942 61 556
Tillgångar 108 818 113 834 124 687 99 500 117 006 112 854 91 555 80 005 74 452 63 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 975 12 430 6 836 9 826 11 769 17 136 13 822 13 262 11 507 12 565
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 4 800 2 200 0
Avsättningar (tkr) 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Långfristiga skulder 0 23 960 24 294 26 504 36 729 47 446 33 085 23 648 23 574 4 800
Kortfristiga skulder 88 639 77 240 93 353 62 966 68 304 48 068 44 444 38 091 36 967 46 236
Skulder och eget kapital 108 818 113 834 124 687 99 500 117 006 112 854 91 555 80 005 74 452 63 805
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 101 1 067 0 1 102 0 561 1 014 993 996 924
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 671 19 548 20 257 29 215 21 318 19 177 16 868 11 982 10 392 9 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 162 8 876 8 205 11 321 9 234 8 439 8 026 6 184 5 378 4 580
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 5 000 5 000 3 000 6 000 4 000 6 000
Omsättning 258 922 310 727 286 819 276 691 275 835 262 526 246 591 240 579 219 150 198 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 61 53 82 64 63 50 31 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 661 5 025 5 409 3 330 4 253 4 116 4 870 7 665 7 228 7 004
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 496 553 393 492 460 533 651 594 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 508 23 729 19 604 10 588 12 995 14 123 3 787 10 857 10 511 9 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,41% 6,93% 4,99% 0,31% 4,99% 6,48% 2,48% 9,58% 10,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,96% 25,49% 16,41% 13,45% 9,38% 10,74% 2,35% 13,58% 14,16% 17,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,33% 9,47% 7,14% 4,90% 4,03% 4,68% 0,88% 4,57% 4,86% 5,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,68% 25,46% 25,56% 24,86% 25,01% 25,20% 21,99% 20,57% 20,92% 21,49%
Rörelsekapital/omsättning 6,61% 10,13% 8,14% 7,41% 11,14% 17,36% 11,81% 12,93% 15,67% 7,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,36% 10,92% 5,48% 9,88% 10,06% 15,18% 15,10% 21,00% 17,58% 19,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,38% 72,14% 55,50% 63,58% 68,41% 91,28% 100,14% 103,93% 91,35% 87,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...