Visa allt om Landins Blommor Aktiebolag
Visa allt om Landins Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 944 8 370 7 606 7 251 7 807 7 846 7 975 8 410 8 235 9 661
Övrig omsättning - - - - - 44 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -108 145 -74 36 -58 35 47 -144 -229 56
Resultat efter finansnetto -165 87 -114 -11 -77 -53 -19 -200 -275 -3
Årets resultat -165 87 -114 -11 -77 -53 -19 -200 -275 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 21 61 153 249 351 439 514 602 678
Omsättningstillgångar 1 184 1 045 1 132 908 842 919 918 804 824 949
Tillgångar 1 187 1 066 1 193 1 060 1 091 1 270 1 358 1 318 1 427 1 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -27 188 101 95 106 56 101 -53 -128 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 278 157 243 194 173 293 214 224 425 463
Kortfristiga skulder 936 721 849 772 812 921 1 043 1 147 1 130 1 017
Skulder och eget kapital 1 187 1 066 1 193 1 060 1 091 1 270 1 358 1 318 1 427 1 627
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 140 138 180 198 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 569 250 612 753 749 686 611 781 848 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 309 312 285 346 346 350 296 361 393 406
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 944 8 370 7 606 7 251 7 807 7 890 7 975 8 410 8 235 9 661
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 972 4 185 2 535 1 813 1 952 1 962 1 994 1 682 1 647 1 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 485 310 281 274 297 266 266 289 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 185 18 132 45 123 136 -56 -141 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,09% 10,04% 4,90% -7,12% -0,50% -1,62% -5,17% 2,13% -14,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,10% 13,70% -4,95% 3,77% -1,01% 2,83% 4,27% -10,77% -14,72% 3,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,36% 1,74% -0,78% 0,55% -0,14% 0,46% 0,73% -1,69% -2,55% 0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,90% 28,70% 28,92% 33,65% 32,32% 31,81% 29,66% 28,22% 28,82% 29,05%
Rörelsekapital/omsättning 3,12% 3,87% 3,72% 1,88% 0,38% -0,03% -1,57% -4,08% -3,72% -0,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -2,27% 17,64% 8,47% 8,96% 9,72% 4,41% 7,44% -4,02% -8,97% 9,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,76% 66,99% 66,20% 43,91% 42,49% 39,31% 40,65% 32,26% 36,99% 53,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...