Visa allt om Helsingborgs All-Elektro AB
Visa allt om Helsingborgs All-Elektro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 32 095 28 296 21 192 20 433 17 297 16 902 4 840 18 481 18 202 19 110
Övrig omsättning 93 68 35 - 52 15 - - - 289
Rörelseresultat (EBIT) 934 1 203 871 1 627 702 318 564 2 787 2 720 3 396
Resultat efter finansnetto 768 1 068 700 1 457 580 250 564 2 744 2 706 3 756
Årets resultat 391 593 87 0 414 272 316 2 008 1 978 5 394
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 27 0 8 31 70 118 135 193 221
Omsättningstillgångar 10 249 8 710 6 856 5 751 4 804 4 704 3 786 7 264 9 812 14 193
Tillgångar 10 270 8 737 6 856 5 759 4 835 4 774 3 904 7 400 10 005 14 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 712 921 328 241 241 241 556 2 001 2 000 8 524
Obeskattade reserver 575 348 62 0 0 0 139 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 983 7 468 6 466 5 518 4 594 4 533 3 209 5 399 8 004 5 890
Skulder och eget kapital 10 270 8 737 6 856 5 759 4 835 4 774 3 904 7 400 10 005 14 414
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 104 71 101 954
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 098 6 672 6 617 7 214 6 763 1 826 6 118 5 032 6 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 3 037 2 372 2 232 2 386 2 403 587 2 019 1 888 2 778
Utdelning till aktieägare 390 600 0 0 0 0 315 1 761 0 6 523
Omsättning 32 188 28 364 21 227 20 433 17 349 16 917 4 840 18 481 18 202 19 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 20 17 17 17 16 15 19 14 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 395 1 415 1 247 1 202 1 017 1 056 323 973 1 300 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 564 541 525 572 583 170 438 510 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 940 1 206 879 1 639 733 365 582 2 909 2 832 3 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,43% 33,52% 3,71% 18,13% 2,34% 249,21% -73,81% 1,53% -4,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,21% 13,94% 12,84% 28,37% 14,66% 6,79% 14,70% 37,73% 27,77% 26,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 4,30% 4,15% 8,00% 4,10% 1,92% 11,86% 15,11% 15,26% 19,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,87% 61,52% 59,48% 62,51% 70,97% 67,26% 73,74% 68,28% 64,55% 76,30%
Rörelsekapital/omsättning 3,94% 4,39% 1,84% 1,14% 1,21% 1,01% 11,92% 10,09% 9,93% 43,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,30% 13,65% 5,49% 4,18% 4,98% 5,05% 16,87% 27,04% 19,99% 59,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,75% 104,14% 92,07% 88,82% 87,90% 84,91% 110,91% 131,86% 121,03% 235,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...