Visa allt om Arne Norgrens Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Arne Norgrens Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 10 16 35 77 549 1 499 1 281 1 706 1 348
Övrig omsättning - - - - 21 1 492 - - 570 -
Rörelseresultat (EBIT) -367 -432 -401 -390 -325 1 384 147 -306 932 299
Resultat efter finansnetto 116 436 119 -153 -157 1 566 158 -292 1 190 510
Årets resultat 249 369 182 6 2 1 001 289 1 47 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 652 8 679 283 438 851 725 1 873 2 544 3 215 514
Omsättningstillgångar 181 193 8 226 8 021 8 127 8 550 6 158 5 522 7 043 6 917
Tillgångar 8 834 8 872 8 509 8 460 8 978 9 275 8 031 8 066 10 257 7 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 776 7 687 7 482 7 450 7 594 7 735 6 861 6 700 6 819 6 862
Obeskattade reserver 0 251 368 484 643 804 597 831 1 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 753 640 544 469 421 361 439 352 288 261
Kortfristiga skulder 304 294 116 58 321 375 134 183 2 025 308
Skulder och eget kapital 8 834 8 872 8 509 8 460 8 978 9 275 8 031 8 066 10 257 7 431
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 156 156 120 133 159 149
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 156 156 156 0 0 30 285 285 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 11 3 10 6 16 9 106 115 143
Utdelning till aktieägare 163 160 163 150 150 143 128 128 120 90
Omsättning 2 10 16 35 98 2 041 1 499 1 281 2 276 1 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 10 16 35 77 549 1 499 641 853 674
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 176 167 159 166 162 172 158 263 280 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -254 -276 -245 -234 -182 1 427 818 365 1 162 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -80,00% -37,50% -54,29% -54,55% -85,97% -63,38% 17,02% -24,91% 26,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,68% 8,07% 1,70% -1,45% -1,49% 17,12% 2,28% -3,36% 11,80% 7,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16 250,00% 7 160,00% 906,25% -351,43% -174,03% 289,25% 12,21% -21,16% 70,93% 39,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6 150,00% -1 010,00% 50 687,50% 22 751,43% 10 137,66% 1 489,07% 401,87% 416,78% 294,14% 490,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,02% 88,85% 91,30% 92,52% 89,86% 89,78% 90,91% 90,66% 74,38% 92,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,54% 65,65% 7 091,38% 13 829,31% 2 531,78% 2 280,00% 4 595,52% 3 017,49% 347,80% 2 245,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...