Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Gråmunken
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Gråmunken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 549 1 564 1 562 1 317 1 414 1 436 1 494 1 466 1 411 1 359
Övrig omsättning 12 26 24 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 491 -59 336 -116 155 -185 -324 606 393 109
Resultat efter finansnetto 480 253 121 1 926 -87 -253 1 004 814 -114 -84
Årets resultat 205 185 43 1 794 5 23 576 679 -95 -65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 113 18 301 16 272 16 463 20 892 20 936 20 833 17 998 15 975 16 236
Omsättningstillgångar 2 363 2 608 4 851 5 148 715 1 027 1 110 3 200 4 592 449
Tillgångar 20 477 20 909 21 123 21 611 21 607 21 962 21 943 21 198 20 566 16 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 614 7 308 7 525 6 376 4 582 4 576 4 554 3 978 3 189 3 284
Obeskattade reserver 140 149 141 94 0 74 334 85 0 0
Avsättningar (tkr) 2 050 2 050 2 050 3 655 3 670 3 689 3 707 3 725 3 853 3 872
Långfristiga skulder 10 834 10 834 10 834 10 825 12 631 12 682 12 623 12 723 12 909 8 933
Kortfristiga skulder 838 567 574 661 724 942 726 687 615 596
Skulder och eget kapital 20 477 20 909 21 123 21 611 21 607 21 962 21 943 21 198 20 566 16 685
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 366 370 60 245 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 408 357 334 239 82 91 20 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 128 95 110 90 154 156 49 113 128
Utdelning till aktieägare 100 900 400 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 561 1 590 1 586 1 317 1 414 1 436 1 494 1 466 1 411 1 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 549 782 781 659 707 718 747 733 1 411 1 359
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 358 391 247 236 179 306 316 75 374 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 679 129 526 73 330 -23 -139 801 588 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,96% 0,13% 18,60% -6,86% -1,53% -3,88% 1,91% 3,90% 3,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,04% 2,13% 2,90% 10,53% 1,63% 0,71% 5,77% 5,54% 1,93% 1,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,22% 28,52% 39,24% 172,74% 24,89% 10,86% 84,81% 80,15% 28,07% 19,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,85% 99,79% 99,86% 99,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,45% 130,50% 273,82% 340,70% -0,64% 5,92% 25,70% 171,42% 281,86% -10,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,83% 35,51% 36,15% 29,84% 21,21% 21,08% 21,88% 19,06% 15,51% 19,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,68% 453,62% 838,85% 773,37% 93,51% 104,99% 147,93% 460,12% 746,67% 75,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...