Visa allt om Bokus AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 794 325 745 457 606 124 598 263 586 575 569 941 530 475 512 581 475 726 0
Övrig omsättning 1 690 2 634 907 580 966 4 278 750 216 1 374 0
Rörelseresultat (EBIT) 35 279 21 524 8 177 12 661 12 101 36 191 36 152 14 652 -6 176 0
Resultat efter finansnetto 35 236 21 487 8 785 14 604 13 975 37 742 36 969 15 009 -6 021 0
Årets resultat 25 974 14 115 1 231 417 5 012 21 787 20 651 9 827 -4 810 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 620 936 1 159 1 433 43 5 652 3 631 783 7 596 20 143
Omsättningstillgångar 207 048 234 314 173 111 164 670 166 366 160 238 114 669 102 720 71 723 36 630
Tillgångar 207 668 235 250 174 270 166 103 166 409 165 890 118 300 103 503 79 319 56 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 017 73 044 58 929 57 698 57 281 56 575 34 788 26 137 16 310 120
Obeskattade reserver 26 457 24 110 20 536 20 297 20 297 21 994 12 031 2 376 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 193 138 096 94 805 88 108 88 831 87 320 71 480 74 990 63 009 56 653
Skulder och eget kapital 207 668 235 250 174 270 166 103 166 409 165 890 118 300 103 503 79 319 56 773
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 17 715 16 784 15 625 16 735 14 179 13 802 15 540 19 569 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 90 7 045 7 719 7 536 5 517 6 138 7 159 7 944 9 406 0
Utdelning till aktieägare 0 55 000 0 0 0 0 0 12 000 0 0
Omsättning 796 015 748 091 607 031 598 843 587 541 574 219 531 225 512 797 477 100 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 31 31 30 29 28 26 24 32 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 24 047 19 552 19 942 20 227 20 355 20 403 21 358 14 866 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 799 795 776 772 732 810 986 919 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 595 21 833 8 485 12 705 12 188 37 004 36 544 20 477 8 227 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,56% 22,99% 1,31% 1,99% 2,92% 7,44% 3,49% 7,75% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,99% 9,16% 5,06% 8,80% 8,41% 22,78% 31,32% 14,76% -7,39% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% 2,89% 1,45% 2,44% 2,39% 6,63% 6,98% 2,98% -1,23% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,76% 14,96% 13,83% 13,39% 14,53% 15,43% 16,53% 15,06% 15,01% -
Rörelsekapital/omsättning 8,79% 12,91% 12,92% 12,80% 13,22% 12,79% 8,14% 5,41% 1,83% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,13% 39,04% 43,01% 44,27% 43,94% 44,45% 37,34% 27,04% 20,56% 0,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,57% 156,87% 162,05% 176,09% 173,47% 174,85% 148,47% 128,16% 103,83% 55,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!