Visa allt om Stomp IT Aktiebolag
Visa allt om Stomp IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 812 4 006 2 893 2 817 3 436 3 806 4 416 4 334 6 163 7 172
Övrig omsättning 91 1 - - - 14 - 67 - 49
Rörelseresultat (EBIT) 563 336 51 -10 17 30 90 -21 -57 -47
Resultat efter finansnetto 561 334 47 -11 17 24 74 -51 -89 -79
Årets resultat 413 334 47 -11 17 24 74 -51 -89 -79
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 327 190 206 180 191 430 329 360 356
Omsättningstillgångar 2 045 1 282 887 831 1 027 1 093 890 1 079 1 085 1 482
Tillgångar 2 259 1 609 1 077 1 037 1 208 1 284 1 320 1 408 1 444 1 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 247 990 716 719 780 833 809 735 786 875
Obeskattade reserver 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 7 5 0 64
Kortfristiga skulder 922 619 361 318 428 451 504 669 659 898
Skulder och eget kapital 2 259 1 609 1 077 1 037 1 208 1 284 1 320 1 408 1 444 1 838
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 436 398 399 415 384 472 310 226
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 593 1 312 487 638 811 859 904 876 949 967
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 499 411 289 325 380 392 406 438 423 388
Utdelning till aktieägare 400 156 60 50 50 70 0 0 0 0
Omsättning 4 903 4 007 2 893 2 817 3 436 3 820 4 416 4 401 6 163 7 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 604 1 335 1 447 1 409 1 145 1 269 1 104 1 445 1 541 1 793
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 574 618 693 538 573 439 617 430 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 676 419 117 61 84 161 218 84 31 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,12% 38,47% 2,70% -18,02% -9,72% -13,81% 1,89% -29,68% -14,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,97% 20,88% 4,83% -0,68% 1,41% 2,34% 6,82% -1,49% -3,95% -2,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,72% 8,39% 1,80% -0,25% 0,49% 0,79% 2,04% -0,48% -0,92% -0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,86% 66,72% 70,69% 77,56% 69,97% 69,73% 62,73% 65,69% 46,84% 37,21%
Rörelsekapital/omsättning 23,34% 16,55% 18,18% 18,21% 17,43% 16,87% 8,74% 9,46% 6,91% 8,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,27% 61,53% 66,48% 69,33% 64,57% 64,88% 61,29% 52,20% 54,43% 47,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,28% 183,20% 177,56% 172,96% 172,66% 183,81% 105,16% 87,14% 91,35% 95,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...