Visa allt om Härjedalsbärgarn JL Teknik AB
Visa allt om Härjedalsbärgarn JL Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 777 1 576 1 702 1 729 1 504 1 997 1 960 1 529 1 329 1 267
Övrig omsättning - 44 - 1 18 - - - 50 9
Rörelseresultat (EBIT) 122 172 -162 108 -452 94 356 266 -97 189
Resultat efter finansnetto 107 132 -194 74 -499 57 317 162 -183 151
Årets resultat 57 96 -39 44 -284 0 146 45 -73 25
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 191 278 368 467 709 636 501 578 588
Omsättningstillgångar 477 413 354 379 287 473 401 368 557 453
Tillgångar 643 604 631 747 754 1 183 1 037 869 1 135 1 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 216 120 159 115 249 248 103 57 130
Obeskattade reserver 58 35 0 155 125 340 286 170 65 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 53 0 68 0 102 157 237 547
Kortfristiga skulder 313 355 459 433 446 594 400 440 775 190
Skulder och eget kapital 643 604 631 747 754 1 183 1 037 869 1 135 1 042
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 30 30 73 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 467 473 442 420 492 680 455 331 451 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 159 150 160 170 201 203 149 107 152 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 777 1 620 1 702 1 730 1 522 1 997 1 960 1 529 1 379 1 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 889 788 851 1 729 752 666 653 1 529 1 329 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 328 320 306 530 354 206 188 468 568 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 259 -72 198 -331 219 460 345 13 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,75% -7,40% -1,56% 14,96% -24,69% 1,89% 28,19% 15,05% 4,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,60% 28,48% -25,67% 14,46% -59,95% 7,95% 34,33% 30,61% -8,55% 18,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,09% 10,91% -9,52% 6,25% -30,05% 4,71% 18,16% 17,40% -7,30% 14,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,86% 99,24% 97,88% 99,60% 100,00% 99,20% 99,13% 97,58% 97,37% 95,11%
Rörelsekapital/omsättning 9,23% 3,68% -6,17% -3,12% -10,57% -6,06% 0,05% -4,71% -16,40% 20,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,18% 40,28% 19,02% 36,58% 27,47% 42,23% 44,24% 25,94% 9,15% 24,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,40% 116,34% 77,12% 87,53% 64,35% 79,63% 100,25% 83,64% 71,87% 238,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...