Visa allt om Branäs Fritidscenter AB
Visa allt om Branäs Fritidscenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 170 544 148 722 129 282 131 610 125 315 124 719 123 125 110 372 89 859 79 696
Övrig omsättning 2 691 691 666 799 6 011 673 19 391 1 209 2 245 1 839
Rörelseresultat (EBIT) 16 882 23 764 12 904 22 058 21 242 10 760 35 633 14 451 4 815 6 570
Resultat efter finansnetto 13 675 19 737 9 474 18 969 17 994 8 599 34 440 12 072 1 417 4 642
Årets resultat -7 683 2 822 4 858 11 048 11 602 14 022 13 257 13 008 8 701 5 525
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 339 268 139 239 633 205 299 204 248 186 584 171 532 149 719 147 528 130 962
Omsättningstillgångar 56 257 68 772 55 284 53 212 47 560 20 342 10 769 9 082 8 465 12 032
Tillgångar 337 596 336 911 294 917 258 511 251 808 206 926 182 301 158 801 155 993 142 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 379 108 062 104 528 94 071 82 470 67 393 62 107 52 167 42 159 39 458
Obeskattade reserver 75 060 53 711 45 270 45 270 36 770 34 870 41 307 21 307 23 407 30 407
Avsättningar (tkr) 7 157 7 181 7 205 0 0 395 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 495 138 444 114 637 83 849 109 741 61 077 42 857 35 650 76 251 42 226
Kortfristiga skulder 29 505 29 513 23 277 35 321 22 827 43 191 36 030 49 677 14 176 30 903
Skulder och eget kapital 337 596 336 911 294 917 258 511 251 808 206 926 182 301 158 801 155 993 142 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 566 1 794 1 497 2 456 1 948 1 869
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 34 816 29 788 26 067 25 075 26 007 29 638 25 006 22 514 19 699 17 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 10 956 6 545 7 121 6 104 7 234 9 877 7 679 7 439 7 192 7 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 0 5 000 0 0 0 0
Omsättning 173 235 149 413 129 948 132 409 131 326 125 392 142 516 111 581 92 104 81 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 83 77 80 76 94 72 72 70 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 777 1 792 1 679 1 645 1 649 1 327 1 710 1 533 1 284 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 442 432 388 452 447 485 479 431 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 668 34 110 22 049 31 638 30 748 19 255 43 525 22 177 12 764 14 817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,67% 15,04% -1,77% 5,02% 0,48% 1,29% 11,55% 22,83% 12,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,45% 7,27% 4,38% 8,55% 8,44% 5,20% 19,57% 9,10% 3,13% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,79% 16,46% 9,99% 16,79% 16,95% 8,63% 28,97% 13,10% 5,44% 8,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,22% 86,62% 86,05% 86,25% 83,75% 84,61% 85,26% 86,11% 85,07% 85,60%
Rörelsekapital/omsättning 15,69% 26,40% 24,76% 13,59% 19,74% -18,32% -20,52% -36,78% -6,36% -23,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,08% 44,51% 47,42% 49,30% 43,51% 44,99% 50,77% 42,51% 37,83% 42,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,31% 220,56% 220,05% 140,71% 189,34% 35,76% 19,98% 9,76% 43,18% 29,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...