Visa allt om LSS-Konsult AB
Visa allt om LSS-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 423 3 836 5 026 8 369 12 402 12 596 9 880 10 811 10 136 9 261
Övrig omsättning 241 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 183 466 190 5 1 314 953 -198 1 162 1 511 153
Resultat efter finansnetto 272 326 62 -187 1 195 766 -334 1 086 1 304 82
Årets resultat 227 145 15 0 392 77 1 785 583 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 802 6 617 4 994 5 229 5 856 6 124 5 570 4 443 2 929 1 502
Omsättningstillgångar 5 589 5 537 8 600 8 837 14 363 10 933 11 836 9 620 10 892 8 308
Tillgångar 12 392 12 154 13 594 14 066 20 219 17 057 17 406 14 063 13 821 9 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 431 1 203 1 094 1 079 1 079 686 609 1 409 1 123 540
Obeskattade reserver 767 740 631 716 926 385 0 391 391 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 194 10 210 11 868 12 271 18 214 15 985 16 797 12 264 12 307 9 269
Skulder och eget kapital 12 392 12 154 13 594 14 066 20 219 17 057 17 406 14 063 13 821 9 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 754 1 320 1 163 1 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 360 0 -
Löner till övriga anställda - 493 606 1 773 2 637 2 595 677 1 123 977 1 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 539 1 164 1 030 1 389 1 852 1 179 1 360 1 588 1 552
Utdelning till aktieägare 0 0 36 0 0 0 0 800 500 0
Omsättning 2 664 3 836 5 026 8 369 12 402 12 596 9 880 10 811 10 136 9 261
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 6 6 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 212 1 918 2 513 2 092 2 067 2 099 1 976 1 802 1 448 1 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 531 906 698 691 767 754 649 545 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 232 706 720 986 2 314 2 073 853 1 979 1 887 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,84% -23,68% -39,95% -32,52% -1,54% 27,49% -8,61% 6,66% 9,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,37% 3,84% 1,47% 0,10% 6,54% 5,69% -1,10% 8,91% 11,12% 1,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,21% 12,17% 3,98% 0,17% 10,67% 7,70% -1,94% 11,59% 15,16% 1,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,65% 100,00% 100,00% 99,27% 100,00% 100,00% 99,17% 99,09% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning -190,05% -121,82% -65,02% -41,03% -31,05% -40,11% -50,21% -24,46% -13,96% -10,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,38% 14,65% 11,67% 11,64% 8,71% 5,69% 3,50% 12,07% 10,16% 5,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,83% 54,23% 71,71% 71,28% 78,36% 67,26% 69,39% 76,97% 86,31% 85,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...