Visa allt om Luki Aktiebolag
Visa allt om Luki Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 535 2 509 2 579 2 322 2 468 2 392 2 478 2 264 1 913 1 757
Övrig omsättning - 9 325 - - - - 1 9 774
Rörelseresultat (EBIT) -1 079 -1 955 -973 -1 268 -2 112 -5 055 -3 182 -3 463 -3 982 -5 656
Resultat efter finansnetto 1 757 707 -616 -935 -1 921 -5 169 -2 979 -3 262 -3 728 -5 039
Årets resultat 1 757 707 -449 -813 -1 787 -465 -2 956 -2 994 -2 961 -4 161
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 917 28 697 28 971 30 501 31 323 34 426 34 958 35 307 34 497 34 878
Omsättningstillgångar 1 364 1 945 1 323 871 675 648 1 077 939 5 069 9 513
Tillgångar 33 281 30 642 30 294 31 372 31 998 35 075 36 035 36 246 39 566 44 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 329 25 457 25 700 26 486 28 537 31 297 31 761 34 718 37 712 40 674
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 750 350 0 0 0 0 274 288 799 220
Kortfristiga skulder 5 202 4 836 4 594 4 886 3 462 3 778 3 998 1 240 1 055 3 497
Skulder och eget kapital 33 281 30 642 30 294 31 372 31 998 35 075 36 035 36 246 39 566 44 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 351 224 173 2 511 1 786 1 227 720 3 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 765 360 0 0 0 0 0 3 67 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 255 179 168 185 189 938 711 609 472 1 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 535 2 518 2 904 2 322 2 468 2 392 2 478 2 265 1 922 2 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 535 2 509 2 579 2 322 2 468 2 392 2 478 2 264 1 913 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 130 610 591 475 449 3 513 2 586 1 935 1 346 2 645
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -197 -1 603 -617 -912 -1 754 -4 697 -2 814 -3 092 -3 591 -5 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,89% -2,71% 11,07% -5,92% 3,18% -3,47% 9,45% 18,35% 8,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,41% 2,31% -1,94% -2,81% -6,00% -13,96% -8,26% -9,00% -9,35% -11,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,92% 28,18% -22,76% -37,94% -77,84% -204,72% -120,18% -144,08% -193,31% -284,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,73% 2,95% 40,36% 27,48% -3,32% 1,67% 46,17% 10,42% -43,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -108,57% -115,23% -126,83% -172,91% -112,93% -130,85% -117,88% -13,30% 209,83% 342,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,11% 83,08% 84,84% 84,43% 89,18% 89,23% 88,14% 95,78% 95,31% 91,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,22% 40,22% 28,80% 17,83% 19,50% 17,15% 26,94% 75,73% 480,47% 272,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...