Visa allt om Didner & Gerge Fonder Aktiebolag
Visa allt om Didner & Gerge Fonder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 289 412 266 442 467 320 311 339 193 972 173 104 161 695 98 689 95 444 71 183
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 204 767 199 506 145 332 98 035 59 501 57 036 59 115 25 755 27 298 60 964
Resultat efter finansnetto 203 467 204 953 146 064 98 902 62 151 58 520 59 607 28 847 34 541 79 875
Årets resultat 158 569 159 793 113 903 77 134 45 761 43 121 43 923 21 227 24 861 57 486
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 991 5 281 4 322 4 356 20 352 4 050 4 129 106 387 100 838
Omsättningstillgångar 334 601 294 783 220 693 160 450 89 200 71 728 80 785 45 367 39 219 142 233
Tillgångar 336 111 295 774 225 974 164 771 93 556 92 080 84 834 49 497 145 606 243 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 911 175 342 125 549 86 646 54 512 51 251 52 129 28 206 131 979 218 618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 158 200 120 432 100 425 78 125 39 044 40 829 32 705 21 290 13 627 24 454
Skulder och eget kapital 336 111 295 774 225 974 164 771 93 556 92 080 84 834 49 497 145 606 243 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 863 4 089 4 536 5 039 4 422 2 612 2 687 6 515 3 332 2 583
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 534 25 345 20 963 16 357 10 620 8 962 7 103 5 137 2 182 1 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 124 13 054 11 318 8 324 5 046 4 800 3 545 6 499 11 724 1 572
Utdelning till aktieägare 154 500 156 000 110 000 75 000 45 000 42 500 44 000 20 000 105 000 111 500
Omsättning 289 412 266 442 467 320 311 339 193 972 173 104 161 695 98 689 95 444 71 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 20 17 15 13 10 10 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 059 12 111 23 366 18 314 12 931 13 316 16 170 9 869 9 544 11 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 423 1 953 1 866 1 756 1 458 1 357 1 333 1 736 1 629 1 021
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 205 262 199 678 145 522 98 111 59 686 57 183 59 282 25 959 27 605 61 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,62% -42,99% 50,10% 60,51% 12,06% 7,06% 63,84% 3,40% 34,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 60,92% 69,43% 64,64% 60,02% 66,43% 63,55% 70,26% 58,51% 23,77% 32,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,75% 77,08% 31,26% 31,77% 32,04% 33,81% 36,86% 29,34% 36,26% 112,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,95% 65,44% 25,74% 26,44% 25,86% 17,85% 29,73% 24,40% 26,81% 165,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,93% 59,28% 55,56% 52,59% 58,27% 55,66% 61,45% 56,99% 90,64% 89,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,51% 244,77% 219,76% 205,38% 228,46% 175,68% 247,01% 213,09% 287,80% 581,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...