Visa allt om Uddevalla Fartygs- och Industrireparation Aktiebolag
Visa allt om Uddevalla Fartygs- och Industrireparation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 980 1 767 1 895 1 370 2 141 2 246 2 201 1 775 1 717 1 536
Övrig omsättning 1 13 - - 67 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 103 114 150 -128 66 445 33 168 18 -31
Resultat efter finansnetto 214 280 275 -57 105 451 66 205 39 7
Årets resultat 184 218 168 0 73 226 50 102 81 4
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 792 679 535 508 460 347 163 204 278 307
Omsättningstillgångar 455 458 451 308 466 694 672 492 490 473
Tillgångar 1 247 1 136 986 815 926 1 041 835 696 768 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 754 570 352 184 324 402 303 378 367 375
Obeskattade reserver 176 198 198 139 197 195 59 63 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 216 314 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 152 122 492 405 444 474 255 400 330
Skulder och eget kapital 1 247 1 136 986 815 926 1 041 835 696 768 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 377 396 396 363 396 363 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 425 290 280 0 13 12 18 8 21 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 150 207 311 256 230 251 251 267 230
Utdelning till aktieägare 500 150 0 0 140 150 127 125 92 89
Omsättning 1 981 1 780 1 895 1 370 2 208 2 246 2 201 1 775 1 717 1 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 980 1 767 1 895 1 370 2 141 2 246 2 201 1 775 1 717 1 536
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 708 440 487 689 666 637 633 656 653 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 103 155 191 -87 107 476 82 218 68 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,05% -6,75% 38,32% -36,01% -4,67% 2,04% 24,00% 3,38% 11,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,48% 24,91% 27,89% -6,63% 11,45% 43,42% 8,02% 29,74% 5,08% 1,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,01% 16,02% 14,51% -3,94% 4,95% 20,12% 3,04% 11,66% 2,27% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,97% 51,56% 52,08% 59,78% 46,75% 62,51% 40,75% 60,06% 53,12% 53,71%
Rörelsekapital/omsättning 18,43% 17,32% 17,36% -13,43% 2,85% 11,13% 9,00% 13,35% 5,24% 9,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,47% 63,77% 51,36% 35,15% 50,67% 52,42% 41,49% 60,83% 47,79% 55,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 505,56% 301,32% 369,67% 62,60% 115,06% 156,31% 141,77% 192,94% 122,50% 143,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...