Visa allt om NICNAC AB
Visa allt om NICNAC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 522 8 426 9 590 9 765 10 701 13 024 13 001 11 836 9 015 6 477
Övrig omsättning 95 119 333 141 183 232 34 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) -520 81 -320 243 80 601 910 1 026 275 324
Resultat efter finansnetto -501 18 -338 148 56 456 959 1 068 37 337
Årets resultat -38 20 1 155 62 258 496 581 10 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 267 341 358 423 488 515 269 284 301
Omsättningstillgångar 1 461 2 522 3 374 3 510 4 934 5 253 4 675 5 286 4 363 2 797
Tillgångar 1 685 2 790 3 715 3 868 5 357 5 741 5 190 5 554 4 647 3 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 1 154 1 134 1 334 1 179 1 317 1 459 1 062 582 572
Obeskattade reserver 0 463 471 816 868 902 815 539 269 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 673 1 697 51 1 496 1 209 247 159 147 508
Kortfristiga skulder 570 500 413 1 668 1 815 2 313 2 669 3 793 3 649 1 762
Skulder och eget kapital 1 685 2 790 3 715 3 868 5 357 5 741 5 190 5 554 4 647 3 099
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 793 798 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 838 1 054 859 963 203 38 553 307 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 258 336 290 313 297 263 174 87 27
Utdelning till aktieägare 800 0 0 200 0 200 0 0 0 0
Omsättning 5 617 8 545 9 923 9 906 10 884 13 256 13 035 11 862 9 015 6 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 522 2 809 3 197 3 255 3 567 4 341 6 501 11 836 9 015 6 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 808 372 475 408 439 449 528 862 428 163
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -499 154 -243 308 145 670 951 1 042 292 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,46% -12,14% -1,79% -8,75% -17,84% 0,18% 9,84% 31,29% 39,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,17% 4,80% -6,19% 6,80% 3,02% 10,47% 19,27% 21,43% 7,92% 13,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,99% 1,59% -2,40% 2,69% 1,51% 4,61% 7,69% 10,05% 4,08% 6,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,05% 28,65% 27,60% 33,16% 33,02% 33,52% 35,11% 35,58% 38,90% 33,26%
Rörelsekapital/omsättning 16,14% 24,00% 30,88% 18,86% 29,15% 22,57% 15,43% 12,61% 7,92% 15,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,23% 54,31% 40,41% 50,94% 33,95% 34,52% 39,69% 26,27% 16,69% 24,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,37% 186,60% 265,38% 88,91% 120,83% 97,10% 74,07% 65,54% 36,34% 98,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...