Visa allt om Krokhuset Restaurang AB
Visa allt om Krokhuset Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 016 16 904 17 044 14 352 10 820 10 851 14 941 13 784 11 436 10 869
Övrig omsättning 152 167 18 319 530 620 537 298 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 688 951 -935 -2 954 159 -993 975 1 284 132 100
Resultat efter finansnetto 661 929 -932 -2 951 175 -999 977 1 284 148 -225
Årets resultat 104 4 2 594 -2 192 125 67 746 837 148 -85
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 184 5 692 3 657 1 644 1 728 1 971 1 107 967 1 566 2 159
Omsättningstillgångar 988 1 572 1 827 4 205 2 101 2 330 3 236 2 527 1 842 1 234
Tillgångar 8 172 7 264 5 484 5 849 3 829 4 300 4 342 3 494 3 409 3 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 823 2 719 2 715 121 2 114 1 989 1 922 1 176 1 089 1 216
Obeskattade reserver 1 445 920 0 0 759 759 759 299 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 512 1 131 1 270 0 0 0 0 0 693 999
Kortfristiga skulder 2 392 2 494 1 499 5 728 957 1 553 1 661 2 019 1 627 1 178
Skulder och eget kapital 8 172 7 264 5 484 5 849 3 829 4 300 4 342 3 494 3 409 3 393
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 387 382 365 393 532 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 5 466 6 727 6 138 2 566 2 783 3 937 3 650 3 022 2 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 1 618 1 493 1 538 877 862 1 097 1 287 1 238 1 405
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 168 17 071 17 062 14 671 11 350 11 471 15 478 14 082 11 436 10 870
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 20 23 18 11 12 16 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 945 845 741 797 984 904 934 985 953 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 384 362 349 433 361 352 351 385 410 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 305 1 526 -666 -2 716 463 -602 1 311 1 608 549 432
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,66% -0,82% 18,76% 32,64% -0,29% -27,37% 8,39% 20,53% 5,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,44% 13,11% -16,99% -50,45% 4,73% -22,88% 22,64% 36,81% 4,40% -6,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,06% 5,63% -5,47% -20,56% 1,67% -9,07% 6,58% 9,33% 1,31% -1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,48% 70,56% 69,10% 61,37% 68,44% 65,63% 65,51% 67,72% 68,57% 66,06%
Rörelsekapital/omsättning -8,25% -5,45% 1,92% -10,61% 10,57% 7,16% 10,54% 3,69% 1,88% 0,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,34% 47,31% 49,51% 2,07% 69,82% 59,26% 57,15% 39,96% 31,94% 35,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,29% 53,41% 104,60% 69,68% 189,03% 120,09% 98,31% 104,85% 92,56% 83,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...